بررسی اثرات خروج زود هنگام لوله‌ی سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر بیماران مبتلا به گرفتگی عروق

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار جراحی قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 استادیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز درمانی و پژوهشی دل آسا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

3 کارورز، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

4 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 پزشک، بخش آنژیوگرافی و سی‌سی‌یو بیمارستان سینا و مرکز درمانی و پژوهشی دل آسا، اصفهان

چکیده

مقدمه:
کارگذاری لوله‌ی سینه‌ای (Chest Tube یا CT) پس از اعمال جراحی قلب باعث درناژ مؤثر مدیاستن و فضای پلورال می‌شود که برای جلوگیری از پریکاردیال افیوژن، هموتوراکس و نوموتوراکس امری ضروری و لازم است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی تأثیر زمان خارج کردن لوله‌های سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر (Coronary Artery Bypass Graft Surgery یا CABG) بر نتایج بالینی جراحی بود.

روش ها:
تعداد 307 بیمار کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر به طور تصادفی به دو گروه اول و دوم تقسیم شدند و لوله‌های سینه‌ای آن‌ها به ترتیب 24 و 48 ساعت پس از جراحی به شرط درناژ کمتر از 40 سی‌سی در 4 ساعت خارج شد و سپس اطلاعات قبل از جراحی (سن، جنس، سابقه‌ی دیابت، سکته‌ی فلبی، سکته‌ی مغزی، اختلال عملکرد بطن چپ، سابقه‌ی مصرف آسپیرین، پلاویکس، هپارین و وارفارین)، حین جراحی (زمان پمپ و کلامپ آئورت) و پس از جراحی (تعداد تنفس، میزان اشباع اکسیژن، میزان درد، مصرف مسکن، ایجاد پلورال افیوژن و پریکاردیال افیوژن) آن‌ها مورد آنالیز قرار گرفت .

یافته ها:
میانگین سنی بیماران 24/9  60/59 سال بود و 1/67 درصد آن‌ها مرد بودند. سابقه‌ی دیابت (2/40 در برابر 5/34 درصد) سکته‌ی قلبی (8/45 در برابر 36 درصد)، سکته‌ی مغزی قبلی (88/2 در برابر 2 درصد) و مصرف آسپیرین (5/92 در برابر 85 درصد) که بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در گروه دوم زمان پمپ و کلامپ آئورت بیشتر بود و به ترتیب با 001/0 > P و 001/0 = P با گروه اول اختلاف معنی‌دار داشت. متوسط زمان باقی ماندن لوله‌ی سینه‌ای در گروه اول 4/3 ± 803/22 ساعت و در گروه دوم 58/3 ± 13/40 ساعت بود (001/0 > P). میزان اشباع اکسیژن در گروه اول بیش از گروه دوم بود که این تفاوت در 24 ساعت اول پس از جراحی معنی‌دار شد (047/0 = P) و در 24 ساعت دوم معنی‌دار نبود. میانگین درد بیماران بر اساس Visual Analogue Scale (VAS) 30 ساعت پس از جراحی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نشان داد

نتیجه گیری:
(49/2  22/2 در برابر 57/2  93/2 با 016/0 = P). مدت زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و میانگین مصرف مسکن در 24 ساعت دوم پس از جراحی در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. در پی‌گیری‌های 7، 14 و 30 روز پس از جراحی هیچ مورد پریکاردیال افیوژن گزارش نشد و میانگین بروز پلورال افیوژن در گروه اول کمتر از گروه دوم بود (7/3 در برابر 5/5 درصد 59/0 = P).
خارج کردن زودهنگام لوله‌های سینه‌ای پس از جراحی پیوند عروق کرونر، هنگامی که درناژ قابل توجهی وجود نداشته باشد، ضمن کاهش درد و مصرف اکسیژن اقدامی مؤثر در جهت بهبودی پس از جراحی است و ریسک ایجاد پلورال افیوژن و پریکاردیال افیوژن را افزایش نمی‌دهد.

واژگان کلیدی: زمان، خروج لوله‌ی سینه‌ای، جراحی پیوند عروق کرونر.

عنوان مقاله [English]

Early Chest Tube Removal after Coronary Artery Bypass Graft Surgery

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohsen Mirmohammad-Sadeghi 1
  • Ali Etesampour 2
  • Zeinab Shariat 3
  • Mojgan Gharipour 4
  • Mahmoud Saeidi 1
  • Peyman Nilforoush 5
  • Fatemeh Mirmohamad-Sadeghi 3
1 Assistant Professor of Cardiac Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Assistant Professor of Cardiology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan
3 Intern, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan
4 Researcher, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 General Practitioner, Delasa Heart Center, Sina Hospital, Isfahan
چکیده [English]

Background:
Using chest tube (CT) after heart surgeries lead to effective drainage of mediastinal and plural area which is essential for preventing pericardial effusion, hemothorax and pneumothorax. The aim of this study was to assess the effects of time of extracting chest tubes after coronary artery bypass graft surgery (CABG) on clinical outcomes of surgery.

Methods:
307 patients who were candidate for coronary artery bypass graft surgery were randomly divided into groups one and two and their chest tubes were extracted respectively 24 and 48 hours after surgery with condition of drainage less than 40 cc in 4 hours. Then their pre-surgery data (age, gender, history of diabetes, myocardial infarction, stroke and left ventricular dysfunction, history of aspirin consumption, plavix, heparin and warfarin), during surgery data (time f aortic pump and klamp) and post-surgery data (number of breathes, rate of oxygen saturation, rate of pain, pain killer consumption, creation of plural effusion and pericardial effusion) were analyzed .

Findings:
The mean age of patients was 59.60 ± 9.24 years and 67.1% of them were male. There was no significant difference between two groups considering diabetes history (40.2% vs. 34.5%), myocardial infarction (45.8% vs. 36%), stroke (2.88% vs. 2%) and aspirin consumption (92.5% vs. 85%). Time of aortic pump and clamp was significantly higher in the second group (P < 0.001 and P = 0.001, respectively). The mean time of remaining of chest tubes was 22.80 ± 3.4 hours and 40.13 ± 3.58 hours in the first and second groups respectively (P < 0.001). The rate of oxygen saturation was higher in the first group; but this difference became significant in the first 24 hours after surgery (P = 0.047) and it was not significant in the second 24 hours after surgery. The mean pain was measured using Visual Analog Scale (VAS) and only until 30 hours after surgery the difference between two groups was significant (2.22 ± 2.49 vs. 2.93 ± 2.57, P = 0.016). In 7, 14 and 30 days follow-ups, no pericardial effusion was reported and the mean of happening of plural effusion was lower in the first group than the second one (3.7% vs. 5.5%, P = 0.59).

Conclusion:
Early extracting of chest tubes after coronary artery bypass graft surgery when there is no significant drainage can lead to pain reduction and consuming oxygen is an effective measure after surgery toward healing; it does not increase the risk of creation of plural effusion and pericardial effusion.

Key words:Timing, Chest tube removal, Coronary artery bypass graft surgery.