نویسنده = عبداله رضایی
تجارب مردان از وازکتومی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1898-1907

حبیب‌اله حسینی؛ عبداله رضایی؛ فاطمه عبدی؛ احمد مشهدی‌زاده


میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها

دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 253-258

حبیب اله حسینی؛ همایون ناجی؛ فاطمه عبدی؛ احمد مشهدی زاده؛ عبداله رضایی