نویسنده = شهناز رضوی
بررسی تأثیر استروژن بر میزان بیان نشانگرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1239-1249

شهناز رضوی؛ نفیسه احمدی؛ محمد کاظمی؛ حمیدرضا صادقیان


تأثیر دیابت مادری بر تکامل سیستم عصبی مرکزی

دوره 33، شماره 335، خرداد و تیر 1394، صفحه 755-769

اکرم صادقی؛ شهناز رضوی؛ جواد حامی؛ ابراهیم اسفندیاری


القای تشکیل سلول‌های شبه عصبی از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در هیدروژل آلژینات با استفاده از روش تشکیل نوروسفر

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 828-840

شهناز رضوی؛ زهرا خسروی‌زاده؛ حمید بهرامیان؛ محمد کاظمی


تأثیر میدان مغناطیسی کم فرکانس بر سرعت رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 439-455

مرضیه سلیمی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ سعید کرباسی؛ سعید کرمانی؛ شهناز رضوی


مطالعات سلول درمانی از دیدگاه اخلاق در پژوهش

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1120-1136

فاطمه هادیزاده؛ شهناز رضوی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ پیمان ادیبی


بررسی تأثیر فاکتورهای رشد Transforming Growth Factor-β3 و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمایز کندروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر داربست آلژینات

دوره 28، شماره 112، آذر و دی 1389

بتول هاشمی بنی؛ شهناز رضوی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ سعید کرباسی؛ محمد مردانی؛ فرزانه صادقی؛ محمدحسین نصراصفهانی؛ فاطمه نادعلی؛ حمید شفیع زاده