نویسنده = عبدالامیر عطاپور
ارتباط بین سطح سرمی هورمون پاراتیرویید با مارکرهای متابولیسم استخوان در بیماران همودیالیزی اصفهان

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1059-1066

عبدالامیر عطاپور؛ حمید میرمحمدصادقی؛ خدیجه محبوب‌نیا؛ مرتضی پورفرزام


فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی در شهر اصفهان

دوره 30، شماره 206، مهر و آبان 1391

عبدالامیر عطاپور؛ حمید افشار؛ امیرحسین نورالله؛ محمدرضا نجارزادگان؛ زیبا فرج‌زادگان


اثر آنتی‌بادی‌های خنثی کننده بر فعالیت لیز لخته‌ی استرپتوکیناز در لومن داخلی کاتتر دایم همودیالیز

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1014-1020

عبدالامیر عطاپور؛ نوشین ‌ هاشمی؛ شهرزاد شهیدی؛ افسانه خندان


بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1879-1886

عبدالامیر عطاپور؛ دیانا طاهری؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی غیاثی