نویسنده = احمدرضا ریاضیات
بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونری بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-6

مریم صدقی؛ سیدمحمد هاشمی؛ علیرضا خسروی؛ احمدرضا ریاضیات؛ محمدرضا رضایتمند؛ وحید ثابت‌جو؛ حامد تصدیقی؛ مجتبی بکتاشیان


ارزیابی سلامت کارکنان بیمه‌ی اصفهان

دوره 30، شماره 201، مهر و آبان 1391

مجتبی بکتاشیان؛ احمدرضا ریاضیات؛ فرهاد مشاوری؛ رضا روزبهانی