نویسنده = منوچهر توسلی
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تکرارهای دوتایی CA در اینترون شماره‌ی 2 ژن src و خطر ابتلا به سرطان پستان

دوره 35، شماره 419، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 87-92

غزاله حافظی؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی پلی‌مورفیسم تکرار CAC در ژن HOXA1 و ارتباط آن با سرطان پستان

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 660-668

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


تأثیرات بیولوژیک و ضد سرطانی کورکومین (Curcumin)

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2097-2112

الهه کمالی؛ کامران قائدی؛ پدیده کریمی؛ پریسا خردمند؛ منوچهر توسلی


پلی‌مورفیسم تکرار سه نوکلئوتیدی در گیرنده‌ی نوع یک فاکتور رشد ترانسفورم‌کننده‌ی بتا و خطر ابتلا به سرطان پستان

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1369-1377

الهه کمالی؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ پدیده کریمی؛ پریسا خردمند


فاکتور آزاد کننده‌ی یوکاریوتی شماره‌ی 3 و احتمال ابتلا به سرطان پستان

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2467-2475

محبوبه میری؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی


پلی‌مورفیسم DNA ماهواره‌ای ژن CYP19 و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1937-1944

سید مرتضی جوادی راد؛ سیمین همتی؛ منوچهر توسلی


تشخیص جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز در سرطان رحم در ایران

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1107-1113

معصومه الیاسی؛ منوچهر توسلی؛ مهری فقیهی؛ سیمین همتی