نویسنده = مهدی خورشیدی بهزادی
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاکتورهای سیگنالی تأثیرگذار بر سلول‌های ماهواره‌ای در موش‌های نر ویستار

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1500-1511

علیرضا خدیوی بروجنی؛ سید محمد مرندی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ حمید رجبی؛ زهرا خدیوی بروجنی؛ مهدی خورشیدی بهزادی


لپتین به واسطه‌ی افزایش سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیالی موجب افزایش رشد تومور ملانوما می‌گردد

دوره 29، شماره 170، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2653-2661

شقایق حق جوی جوانمرد؛ مهدی خورشیدی بهزادی؛ فاطمه سادات امجدی؛ مجید خزاعی؛ حمید زرکش اصفهانی