نویسنده = مرجان قراگوزلو
تأثیر داروی سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1816-1823

احسان الماسی؛ ناهید اسکندری؛ مرجان قراگوزلو؛ افشین الماسی؛ وجیهه استادی


مکانیسم‌های مقاومت به شیمی‌درمانی در تومورهای مشتق از سلول‌های بنیادی سرطانی

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

حمیدرضا میرزائی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ محمد سلیمانی؛ حمید کلانتری؛ حامد میرزائی؛ محمد اقبالی؛ محسن چمن‌آرا؛ محمد حسن تاج‌الدینی