نویسنده = فاطمه قائد امینی
اثرات حفاظت کلیوی متفورمین

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1832-1837

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری


زنجبیل و نفروپاتی دیابتی

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 86-89

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری


توانایی اریتروپوئتین در حفاظت از آسیب کلیوی: اثری فراتر از اثرات تحریکی در خون‌سازی

دوره 31، شماره 235، خرداد و تیر 1392، صفحه 619-622

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری