نویسنده = شادی طبیبیان
بررسی ارتباط بین خونریزی مغزی و بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و 2 (MMP-2,9) در بیماران مبتلا به نقص شدید عامل انعقادی XIII

دوره 32، شماره 311، آذر و دی 1393، صفحه 2025-2034

مجید نادری؛ محمدرضا یونسی؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ زهرا کاشانی خطیب


بررسی ارتباط پلی مورفیسم Leu564Pro با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-33

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ حسین درگاهی؛ زهرا کاشانی خطیب؛ میثم کشیری؛ مریم سادات حسینی


بررسی ارتباط پلی مورفیسم G5/G4 ژن 1-PAI با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

دوره 31، شماره 263، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1985-1993

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ عباس قوطاسلو؛ میثم کشیری؛ حسنیه حسینی؛ مریم‌سادات حسینی