نویسنده = زهرا ترابی
تعیین ارتباط بین غلظت پلاسمایی روی با آنسفالوپاتی کبدی در بیماران سیروز کبدی

دوره 32، شماره 303، مهر و آبان 1393، صفحه 1577-1584

رحمت‌اله رفیعی؛ احمد سبحانی؛ مهرجو امرایی؛ زهرا ترابی؛ محمد مجلسی


مطالعه‌ی بالینی ارتباط سندرم مقاومت به انسولین با پولیپ‌های آدنوماتوس کولون و رکتوم در افراد 50 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ

دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1119-1128

احمدرضا همت؛ احمد سبحانی؛ زینب فلاح؛ زهرا ترابی؛ لطف‌اله فولادی؛ رحمت‌اله رفیعی


سطح سرمی کروم در افراد پره‌دیابت

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 59-66

زهرا ترابی؛ رحمت‌اله رفیعی؛ زهرا حبیبی؛ لطف‌اله فولادی؛ سمیه نجفی؛ صدیقه عسگری