نویسنده = مسعود مصلحی
تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی MDP-99mTc در بیماران تحت اسکن استخوان

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1628-1636

داریوش شهبازی گهرویی؛ مهری دموری؛ محمد باقر توکلی؛ مسعود مصلحی؛ صدیقه رستاقی


تعیین اکتیویته‌ی اندام‌های قلب، کبد و کلیه در اسکن پرفیوژن قلب با رادیوداروی 99mTC-MIBI با استفاده از روش تلفیق نماها

دوره 33، شماره 340، مرداد و شهریور 1394، صفحه 983-991

مریم افشین؛ احمد شانئی؛ مسعود مصلحی؛ صدیقه رستاقی


بررسی تأثیر معاینه‌ی فیزیکی گردن و علامت‌گذاری ندول تیروییدی احتمالی به وسیله‌ی مارکر سربی بر تفسیر نتیجه‌ی اسکن تیرویید به وسیله‌ی 99mTcO4

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1797-1805

مسعود مصلحی؛ معصومه رحیمی؛ بیتا مرادی خانی‌آبادی؛ داریوش شهبازی گهرویی