نویسنده = شیوا علیزاده
ارتباط رضایت مادران از مراقبت‌های بارداری و حین زایمان با تمایل به فرزندآوری مجدد

دوره 41، شماره 739، آذر و دی 1402، صفحه 912-919

10.48305/jims.v41.i739.0912

فاطمه دبیری؛ نسیبه روزبه؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده؛ فرزانه عظیمی


بررسی تأثیر فیتواستروژن‌ها بر علایم یائسگی: یک مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-459

10.22122/jims.v36i477.9503

زهره کشاورز؛ سمیرا گلعذار؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده


مروری بر نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1563-1572

معصومه سیمبر؛ شیوا علیزاده؛ محبوبه حاجی‌فقها؛ سمیرا گلعذار