نویسنده = سمیرا گلعذار
مقابله با نارسایی اولیه‌ی تخمدان در زنان ایرانی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398، صفحه 608-616

10.22122/jims.v37i529.11019

سمیرا گلعذار؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ عباس عبادی؛ زهره کشاورز؛ فرید زایری


بررسی تأثیر فیتواستروژن‌ها بر علایم یائسگی: یک مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-459

10.22122/jims.v36i477.9503

زهره کشاورز؛ سمیرا گلعذار؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده


مروری بر نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1563-1572

معصومه سیمبر؛ شیوا علیزاده؛ محبوبه حاجی‌فقها؛ سمیرا گلعذار