نویسنده = حوری انصاری
بررسی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی استان اصفهان به مواد اعتیادآور و ارتباط آن با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 494-501

10.22122/jims.v36i479.9895

حوریه انصاری؛ زیبا فرج‌زادگان؛ صبحی الدیرانی؛ کمال حیدری؛ راضیه امیدی؛ زهرا امینی؛ توحید جعفری کشکی


تأثیر مهارت‌های ارتباطی زنان بر خشونت خانگی از سوی همسران

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1080-1087

حوریه انصاری؛ پرستو گلشیری؛ سیده رکسانا مستجاب‌الدعواتی