نویسنده = آرمین‌دخت شاه ثنایی
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در خصوص آلودگی به شپش

دوره 36، شماره 474، خرداد و تیر 1397، صفحه 324-330

10.22122/jims.v36i474.9883

زهرا دانا سیادت؛ آرمین‌دخت شاه ثنایی؛ علیرضا پاکدل