نویسنده = حدیث سوری‌نژاد
تبیین علل عدم دریافت واکسن کووید-19 در بارداری: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 41، شماره 741، آذر و دی 1402، صفحه 953-964

10.48305/jims.v41.i741.0953

زیبا رئیسی دهکردی؛ حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب مقدم؛ صدیقه جمالی گندمانی؛ اکرم کرمی دهردی؛ مریم شیر محمدی


دریافت اسید فولیک و خطر سرطان پستان: مقاله‌ی مروری

دوره 36، شماره 500، آذر و دی 1397، صفحه 1248-1260

10.22122/jims.v36i500.10412

حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب مقدم؛ زمزم پاک‌نهاد