نویسنده = علی‌اکبر نصیری
مقایسه‌ی تأثیر تزریق کریستالوئید وریدی با حجم‌های متفاوت بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل در کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی

دوره 37، شماره 532، مرداد و شهریور 1398، صفحه 714-720

10.22122/jims.v37i532.11517

محمد آزاد ماجدی؛ رحمان عباسی‌وش؛ شهریار صانع؛ علیرضا ماهوری؛ علی‌اکبر نصیری؛ پونه منفرد


پیامد احیای قلبی- ریوی بیماران داخلی و جراحی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397، صفحه 1336-1342

10.22122/jims.v36i502.10500

محمدامین ولی‌زاد حسنلویی؛ شهریار صانع؛ علی‌اکبر نصیری؛ الهام گل صنملو؛ ندا خیرالهی