نویسنده = یحیی شاهرخی
تأثیر واکنش آلرژیک موضعی به گلوکانتیم داخل ضایعه‌ای بر روند بهبود لیشمانیوز جلدی

دوره 38، شماره 563، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 62-66

10.22122/jims.v38i563.12699

سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ بیتا کیافر؛ رضا مرتضایی؛ یحیی شاهرخی


موردی از لنفوم هوچکین به عنوان علتی ثانویه برای ایجاد Cutis Verticis Gyrata

دوره 37، شماره 547، آذر و دی 1398، صفحه 1176-1179

10.22122/jims.v37i547.12455

رضا مرتضایی؛ یلدا ناهیدی؛ سمن افخمی اردکانی؛ یحیی شاهرخی