کلیدواژه‌ها = دزیمتری
مقایسه‌ی دزیمتری ارگان‌های در معرض خطر برای درمان سرطان نازوفارنکس با استفاده از دو روش توموتراپی مارپیچی و پرتو درمانی سه بعدی تطبیقی

دوره 41، شماره 706، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 41-35

10.48305/jims.v41.i706.0035

زهرا پورپرور؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ ناهید شامی


مقایسه‌ی دزیمتریک درمان سرطان پستان چپ با استفاده از دو روش پرتودرمانی تطبیقی سه بعدی و توموتراپی

دوره 40، شماره 682، مهر و آبان 1401، صفحه 587-592

10.48305/jims.v40.i682.0587

معصومه کرم پور نجف آبادی؛ محسن صائب؛ نادیا نجفی زاده؛ احمد شانئی


بررسی دز جذبی قفسه‌ی سینه با دو انرژی مختلف الکترون در درمان سرطان پستان

دوره 35، شماره 437، مرداد و شهریور 1396، صفحه 796-800

داریوش شهبازی گهرویی؛ عباس گوکی‌زاده؛ محبوبه سهرابی؛ زهرا عرب بافرانی


طراحی و ساخت فانتوم انسان‌نما با استفاده از سی‌تی اسکن یک بیمار خاص برای استفاده در مطالعات دزیمتری سی‌تی اسکن

دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 125-133

زهرا علیرضایی؛ کیوان جباری؛ محمدباقر توکلی؛ توحید دهقانی؛ هدا مهدوی