کلیدواژه‌ها = سرطان کلورکتال
ارزیابی ارتباط بین برخی عوامل خطر و ابتلا به سرطان کلورکتال

دوره 37، شماره 551، آذر و دی 1398، صفحه 1245-1251

10.22122/jims.v37i551.11704

نگاه توکلی‌فرد؛ احسان ایروانی؛ علیرضا مرتضوی


پلی‌مورفیسم تکرار دی‌‌نوکلئوتید GT در ژن CA3PIK و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان کلورکتال

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 484-494

سها پارسافر؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی