کلیدواژه‌ها = کم‌شنوایی حسی- عصبی
رابطه‌ی بین ازدواج فامیلی و کم‌شنوایی در بیماران مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی

دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398، صفحه 587-592

10.22122/jims.v37i529.10271

سید حمیدرضا ابطحی؛ زهرا ابراهیمی؛ مهسا سپهرنژاد؛ محمدحسین نیلفروش


بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم‌شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 1006-1012

سید محمدعلی ابطحی؛ علیرضا دهقانی؛ صادق برادران مهدوی؛ سید حمیدرضا ابطحی؛ مهسا سپهرنژاد