بررسی اختلالات بینایی در کودکان کم‌شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های چشم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیماری‌های چشم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 مربی، گروه شنوایی‌سنجی، دانشکده‌ی علوم توان‌بخشی و واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات بینایی در کودکانی که دچار افت شنوایی هستند، شایع‌تر است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی انواع و فراوانی اختلالات بینایی در کودکان کم‌شنوای حسی- عصبی مادرزادی و کاشت حلزون شده بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی در سال‌های 96-1395 در شهر اصفهان بر روی 51 فرد کم‌شنوای 18-3 ساله انجام گرفت. نمونه‌‌ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. تعیین حدت بینایی، افتالموسکوپی مستقیم، بررسی انحراف چشم، تعیین رفرکشن قبل و بعد از قطره‌ی سیکلوپلژیک و معاینه‌ی ته چشم با اسلیت لامپ و عدسی دستی انجام شد. نتایج با روش‌های آمار توصیفی و آزمون 2χ تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین سن کودکان 4/3 ± 0/8 سال بود. 26 نفر (0/51 درصد) پسر و 25 نفر (0/49 درصد) دختر بودند. در 24 نفر (1/47 درصد) از بیماران حداقل یک اختلال بینایی یافت شد. 8 نفر (7/15 درصد) کاهش حدت بینایی، 13 نفر (5/25 درصد) عیب انکساری، 4 نفر (8/7 درصد) تنبلی چشم، 4 نفر (8/7 درصد) انحراف چشم و 9 نفر (6/17 درصد) شبکیه‌ی غیر طبیعی داشتند. برای 3 نفر سندرم Usher و برای 1 نفر سندرم Goldenhar مطرح شد. فراوانی کاهش دید در پسرها بیشتر از دخترها بود (02/0 = P).نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی قابل توجه اختلالات بینایی در کودکان مورد مطالعه، شناسایی عیوب چشمی و درمان لازم در اولین فرصت پس تأیید مشکل شنوایی کودک توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ophthalmic Disorders in Children with Congenital Sensorineural Hearing Loss and Cochlear Implant

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad-Ali Abtahi 1
 • Alireza Dehghani 2
 • Sadegh Baradaran-Mahdavi 3
 • Seyed Hamidreza Abtahi 4
 • Mahsa Sepehrnejad 5
1 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine AND Isfahan Eye Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine AND Isfahan Eye Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Otolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Instructor, Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences AND Communication Disorders Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Ophthalmic disorders are more prevalent in children with hearing loss. This study aimed to investigate the types and frequencies of ophthalmic disorders in children with congenital sensorineural hearing loss and cochlear implant.Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted among 51 children aged 3-18 years in Isfahan City, Iran, in 2017. Patients were selected via simple random sampling method. Visual acuity and strabismus were examined and direct ophthalmoscopy, dry and cycloplegic refraction tests, and slit lamp examination with a hand-held lens were done. Results were analyzed using descriptive statistics and chi square tests.Findings: Mean age (SD) of children was 8.0 (3.4) years. 26 (51%) were boys and 25 (49%) were girls. 24 patients (47.1%) had at least one ophthalmic disorder. There were 8 patients (15.7%) with decreased visual acuity, 13 (25.5%) with refractive errors, 4 (7.8%) with amblyopia, 4 (7.8%) with strabismus, and 9 (17.6%) with retinal abnormality. Diagnosis of 3 patients was consistent with Usher syndrome and one with Goldenhar syndrome. Decreased visual acuity was more frequent in boys than in girls (P = 0.02).Conclusion: According to remarkable frequencies of ophthalmic disorders among our study sample, early screening of visual disorders is suggested to be done in children with definite diagnosis of hearing loss.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vision disorders
 • Refractive errors
 • Sensorineural hearing loss
 • Cochlear implantation
 • Pediatrics
 1. Hollingsworth R, Ludlow AK, Wilkins A, Calver R, Allen PM. Visual performance and ocular abnormalities in deaf children and young adults: A literature review. Acta Ophthalmol 2014; 92(4): 305-10.
 2. Mafong DD, Pletcher SD, Hoyt C, Lalwani AK. Ocular findings in children with congenital sensorineural hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128(11): 1303-6.
 3. Berg AL, Spitzer JB, Towers HM, Bartosiewicz C, Diamond BE. Newborn hearing screening in the NICU: Profile of failed auditory brainstem response/passed otoacoustic emission. Pediatrics 2005; 116(4): 933-8.
 4. Kral A, O'Donoghue GM. Profound deafness in childhood. N Engl J Med 2010; 363(15): 1438-50.
 5. Downs MP, Yoshinaga-Itano C. The efficacy of early identification and intervention for children with hearing impairment. Pediatr Clin North Am 1999; 46(1): 79-87.
 6. Falzon K, Guerin M, Fulcher T, Viani L. Ophthalmological screening of a paediatric cochlear implant population: A retrospective analysis and 12-year follow-up. Eye (Lond) 2010; 24(6): 1031-6.
 7. Gorlin RJ, Toriello HV, Cohen MM. Hereditary hearing loss and its syndromes. Oxford, UK: Oxford University Press; 1995.
 8. Mathur P, Yang J. Usher syndrome: Hearing loss, retinal degeneration and associated abnormalities. Biochim Biophys Acta 2015; 1852(3): 406-20.
 9. Martelli H, Jr., Miranda RT, Fernandes CM, Bonan PR, Paranaiba LM, Graner E, et al. Goldenhar syndrome: Clinical features with orofacial emphasis. J Appl Oral Sci 2010; 18(6): 646-9.
 10. Sharma A, Ruscetta MN, Chi DH. Ophthalmologic findings in children with sensorineural hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 135(2): 119-23.
 11. American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics 2007; 120(4): 898-921.
 12. Bakhshaee M, Banaee T, Ghasemi MM, Nourizadeh N, Shojaee B, Shahriari S, et al. Ophthalmic disturbances in children with sensorineural hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266(6): 823-5.
 13. Abd El-Aziz AMR, Ellakwa AF, Sarhan ARS, Farahat HGD. Prevalence of visual impairment among deaf and mute schools children. Ophthalmic Res 2014; 2(4): 204-11.
 14. Owji N, Pasalar M, Fazel M, Nekoi F, Owji N. An evaluation of common visual disorders in primary school children in Fasa city. Armaghane-danesh 2005; 9(4): 17-25. [In Persian].
 15. Amirkhani MA, Ziaedini SH, Dashti M, Aminaei T, Ardalan G, Mirmoghtadaee P, et al. Prevalence of visual impairments among school-aged children: The results of a national screening program. J Isfahan Med Sch 2010; 27(101): 718-24. [In Persian].
 16. Guy R, Nicholson J, Pannu SS, Holden R. A clinical evaluation of ophthalmic assessment in children with sensori-neural deafness. Child Care Health Dev 2003; 29(5): 377-84.
 17. Bist J, Adhikari P, Sharma AK. Ocular morbidity in hearing impaired schoolchildren. Child Care Health Dev 2011; 37(3): 394-7.
 18. Khandekar R, Al Fahdi M, Al Jabri B, Al Harby S, Abdulamgeed T. Visual function and ocular status of children with hearing impairment in Oman: A case series. Indian J Ophthalmol 2009; 57(3): 228-9.
 19. Nikolopoulos TP, Lioumi D, Stamataki S, O'Donoghue GM. Evidence-based overview of ophthalmic disorders in deaf children: A literature update. Otol Neurotol 2006; 27(2 Suppl 1): S1-24.