کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
ارزیابی استرس شغلی در میان کارکنان بیمارستان الزهرا (س)؛ بزرگ‌ترین مرکز درمانی استان اصفهان

دوره 37، شماره 536، مرداد و شهریور 1398، صفحه 857-863

10.22122/jims.v37i536.10708

علیرضا صفائیان؛ رضا روزبهانی؛ نگاه توکلی‌فرد؛ سماح مزنر؛ سید محمد فاطمی؛ فیروزه عباسی


بررسی وضعیت استرس شغلی و روش‌های مدیریت استرس در پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان‌‌های منتخب شهرستان یزد

دوره 36، شماره 510، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1608-1615

10.22122/jims.v36i510.10989

علیرضا صفائیان؛ مجید حاجی‌مقصودی؛ پرستو گلشیری؛ لیلی محمودی میمند