کلیدواژه‌ها = بروشور دارویی
اطلاعات دارویی بیماران: وضعیت فعلی، چالش‌ها و فناوری اطلاعات

دوره 41، شماره 707، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 69-82

10.48305/jims.v41.i707.0069

طاهره اعتراف اسکوئی؛ وحیده زارع گاوگانی؛ طاها صمدسلطانی؛ مسلم نجفی؛ مینا محامی اسکویی


بررسی اطلاعات دارویی در برگه‌های راهنمای دارویی آنتی‌بیوتیک‌های کودکان در ایران

دوره 37، شماره 552، آذر و دی 1398، صفحه 1263-1271

10.22122/jims.v37i552.12518

وحیده زارع گاوگانی؛ زهرا احمدپور؛ مسلم نجفی؛ طاهره اعتراف اسکوئی