کلیدواژه‌ها = آسم
میزان شیوع آسم آتوپیک و غیر آتوپیک و برخی عوامل مرتبط با آن بین مراجعه‌کنندگان به کلینیک آسم و آلرژی

دوره 39، شماره 653، بهمن و اسفند 1400، صفحه 944-950

سید علی آقاپور .؛ سارا رهافرد .؛ محسن ابراهیمی .؛ غالمرضا وقاری .؛ وحید تجری .


بررسی تأثیر به کارگیری راهنمای بالینی Pulmicort در مقایسه با درمان استاندارد در مدیریت حملات آسم

دوره 37، شماره 530، مرداد و شهریور 1398، صفحه 630-636

10.22122/jims.v37i530.11917

الهام شهبازی دستجردی؛ بابک معصومی؛ مهرداد اسماعیلیان


ارتباط شدت بیماری آسم با شدت علایم اضطراب و افسردگی: یک مطالعه‌ی مقطعی

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 404-411

10.22122/jims.v37i524.11161

غلامرضا خیرآبادی؛ حمید روحی بروجنی؛ محمدجواد طراحی؛ پوریا روحی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های ژنتیک IL33 و IL1RL1 و سطح سرمی IL-33 در بیماران مبتلا به آسم و Multiple Sclerosis

دوره 33، شماره 361، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2092-2101

مریم احمدی؛ ناهید اسکندری؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ منصور صالحی؛ رامین قاسمی


بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن TIM-3 در بیماران مبتلا به آسم و ارتباط آن با سطح ایمونوگلوبین E تام سرمی این بیماران در شهر اصفهان

دوره 32، شماره 314، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2193-2201

مریم صدری؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ رامین قاسمی؛ صدیقه رستاقی


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم Insertion/deletion5397-5383 ژن رمزگذار دومن ایمونوگلوبولینی و موسینی نوع یک سلول T با آسم و سطح ایمونوگلوبولین E تام سرمی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1423-1432

هدایت‌اله شیرزاد؛ رضوان مشکات؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ رامین قاسمی؛ مرتضی هاشم‌زاده؛ علی مسیبیان؛ شهربانو پرچمی برجویی


ایمنی و اثربخشی داروی Ciclesonide در مقایسه با داروهای Fluticasone، Budesonide و Beclomethasone برای درمان بیماری آسم پایدار در ایران (مرور جامع مطالعات)

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 342-358

زهرا زالی؛ علی اکبری ساری؛ بهاره یزدی‌زاده؛ علیرضا حسینی؛ سید احمد طباطبایی


بررسی ارتباط سطح سرمی اکسیدان‌ها و آنتی اکسیدان‌ها با شدت آسم

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2016-2022

تورج روشن ضمیر؛ سحر وحدت