کلیدواژه‌ها = ایمونوهیستوشیمی
ارتباط میزان تشکیل عروق جوان با مرحله‌ی آسیب‌شناسی تومور در آدنوکارسینوم کولون بر اساس رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی CD34

دوره 39، شماره 656، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1017-1023

مریم ایرانپور .؛ الهام جعفری .؛ علی خدارحمی شهربابک .؛ محمد کریم آقایی .


بروز مقایسه‌ای پروتئین مهار کننده‌ی تومور Breast Cancer1 (BRCA1) در نمونه‌های سرطانی و سالم کولورکتال

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2455-2460

مهدی نیکبخت دستجردی؛ وحید کاشانیان


تأثیر کلونیزاسیون هلیکوباکترپیلوری بر سلول‌ها‌ی شبه کرومافین و مولد گاسترین در معده‌ی موش صحرایی

دوره 32، شماره 296، مهر و آبان 1393، صفحه 1238-1249

محمدعلی رضایی؛ محمدجعفر رضایی؛ محمدرضا رحمانی


بررسی ارتباط بیان ژن PTEN با شاخص‌های پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 514-523

رحیم گل‌محمدی؛ محمد شفیع مجددی؛ اکبر پژهان؛ مهدی نیکبخت دستجردی


بررسی مقایسه‌ای بروز پروتئین مهار کننده‌ی تومور DAL-1 در نمونه‌های سرطانی و سالم تخمدان

دوره 31، شماره 250، مهر و آبان 1392، صفحه 1339-1350

مهدی نیکبخت دستجردی؛ زهرا عبدالعالی