کلیدواژه‌ها = نارسایی کلیه
بررسی تأثیر همودیالیز بر سطح تروپونین I در بیماران کلیوی با عملکرد بطن چپ نرمال

دوره 39، شماره 655، بهمن و اسفند 1400، صفحه 993-998

حسن شمیرانی .؛ ناصر هادی .؛ . راضیه جعفریان؛ معصومه صادقی .؛ علیرضا خسروی .؛ آسیه منصوری .


بررسی تأثیر ان-استیل سیستئین در محلول پرایم در جلوگیری از نارسایی کلیه در عمل‌های جراحی قلب باز

دوره 39، شماره 624، 1400، صفحه 334-340

10.22122/jims.v39i624.13812

لیلا روستازاده؛ مهران شاهزمانی؛ علیرضا حسینی؛ راهله روستازاده


تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2316-2320

مرضیه کافشانی؛ شبنم حاجیان؛ محمود رفیعیان کوپایی