کلیدواژه‌ها = کلرهگزیدین
مقایسه‌ی تأثیر دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین با دهان‌شویه‌ی Stop-Snoring در پیش‌گیری از پنومونی مرتبط با دستگاه تهویه‌ی مصنوعی

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 227-232

10.22122/jims.v36i471.9728

سیدتقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ محمدعلی فلاح مدواری؛ فاطمه کریمی؛ ابوالفضل فلاح مدواری


بررسی تأثیر روش ضدعفونی بینی و حلق با کلرهگزیدین در پیش‌گیری از عفونت بیمارستانی بعد از اعمال جراحی قلب

دوره 28، شماره 119، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1383-1389

مجتبی رستمی؛ محسن میر محمد صادقی؛ امیر الهی فر؛ مجتبی اکبری