کلیدواژه‌ها = عوارض پس از عمل
ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل

دوره 38، شماره 595، آذر و دی 1399، صفحه 758-763

10.22122/jims.v38i595.13243

کوکب بصیری مقدم؛ فاطمه حسینی‌ مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ علی غلامزاده کافی؛ حوریه محیاپور؛ مریم مرادی


بررسی اثرات عمل جراحی ابدومینوپلاستی Plication بر عملکرد تنفسی

دوره 35، شماره 459، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1762-1766

10.22122/jims.v35i459.9342

حسین ابدالی؛ مصطفی یوسفوند


بررسی توزیع فراوانی عوارض ابدومینوپلاستی؛ یک بررسی شش ساله

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2023-2031

محمود عمرانی فرد؛ الهه خیرخواه؛ علی مهرابی کوشکی