کلیدواژه‌ها = باروری
باروری سالم و پایداری محیط زیست: یک مطالعه‌ی مروری

دوره 41، شماره 746، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1089-1082

10.48305/jims.v41.i746.1082

فاطمه زهرا معمار؛ محبوبه تائبی


ارتباط باورهای مذهبی با رفتارهای باروری درزنان سنین باروری: یک مرور نظام مند

دوره 41، شماره 737، آذر و دی 1402، صفحه 853-865

10.48305/jims.v41.i737.0853

اعظم امیریان؛ محمدامین جندقیان بیدگلی؛ فرزین خوروش؛ فاطمه عبدی؛ نگین شاطریان؛ مرجان جعفری مهر


ارتباط رضایت مادران از مراقبت‌های بارداری و حین زایمان با تمایل به فرزندآوری مجدد

دوره 41، شماره 739، آذر و دی 1402، صفحه 912-919

10.48305/jims.v41.i739.0912

فاطمه دبیری؛ نسیبه روزبه؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده؛ فرزانه عظیمی


بررسی ارتباط بین تیتر آنتی‌مولرین آنتی‌بادی با شدت بیماری Systemic lupus erythematosus در زنان در سن باروری

دوره 37، شماره 541، مهر و آبان 1398، صفحه 1054-1060

10.22122/jims.v37i541.12138

مریم موسوی؛ بهرام پاکزاد؛ زهرا سیدبنکدار؛ مهدی خواجه آزاد


عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1717-1723

سیده زهرا علامه؛ سپیده خدائی؛ مجید خزاعی


نقش لپتین در باروری

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1701-1713

فاطمه السادات امجدی؛ انسیه صالحی؛ شقایق حق جوی جوانمرد