کلیدواژه‌ها = هیرسوتیسم
هیرسوتیسم و شاخص توده‌ی بدنی در یک نمونه‌ی معرف زنان ایرانی

دوره 31، شماره 269 بیماری های پوستی و سالک، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2271-2276

فرحناز فاطمی نائینی؛ جمشید نجفیان؛ نوشین جاذبی؛ محمد علی نیلفروش‌زاده


مقایسه‌ی بین درمان متوالی با دیود لیزر الکساندریت با لیزر الکساندریت به تنهایی در درمان هیرسوتیسم

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3065-3071

محمدعلی نیلفروش زاده؛ فرحناز فاطمی نایینی؛ امیر حسین سیادت؛ لیلی راد


استفاده از فرم موضعی فیناستراید در درمان هیرسوتیسم: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور در زنان بزرگ‌سال

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3072-3079

فریبا جعفری؛ سمیرا کرباسیون؛ اشرف امین الرعایا


مقایسه‌ی اثر نسل اول و دوم دستگاه‌های منبع نوری پالسی پرقدرت بر موهای ناخواسته

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2011-2015

علی اصیلیان؛ حسام حسن‌زاده کاشانی؛ علی مومنی