کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
ارزیابی ارتباط بین برخی عوامل خطر و ابتلا به سرطان کلورکتال

دوره 37، شماره 551، آذر و دی 1398، صفحه 1245-1251

10.22122/jims.v37i551.11704

نگاه توکلی‌فرد؛ احسان ایروانی؛ علیرضا مرتضوی


سند سیاستی ارتقای فعالیت فیزیکی نوجوانان ایرانی

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 510-520

لیلی مونسان؛ مهدی سپیدارکیش؛ حامد حسینی؛ آیت احمدی؛ گلایل اردلان؛ رویا کلیشادی؛ سیدرضا مجدزاده


عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 1-12

لیلا آزادبخت؛ مریم بحرینیان؛ احمد اسماعیل زاده