کلیدواژه‌ها = استرابیسم
بررسی تغییرات ضخامت ماکولا در اعمال جراحی تضعیف عضله‌ی مایل تحتانی

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1174-1180

محمدعلی ابطحی؛ حسن رزمجو؛ سمیرا احمدی


بررسی انواع استرابیسم در 100 کودک بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1390

دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2149-2156

حسن رزمجو؛ یحیی حاج یحیی؛ ابراهیم جعویک؛ سید محمد علی ابطحی؛ علی مهرابی کوشکی