کلیدواژه‌ها = مقاومت آنتی بیوتیکی
شناسایی آنزیم‌های کارباپنماز در ایزوله‌های بالینی خانواده‌ی انتروباکتریاسیه با روش فنوتیپی Modified Hodge Test

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 308-320

رضا کمالی کاخکی؛ فرشته شاهچراغی؛ محمد مهدی اصلانی؛ محمد یوسف علیخانی


بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی در نمونه‌های کراتیت مرتبط با استفاده از لنزهای تماسی

دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 273-281

گلفام عریان؛ جمشید فقری؛ حسین فاضلی؛ نفیسه السادات حسینی؛ منصور صدیقی؛ علیرضا زندی؛ صفورا حیدری