کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان

دوره 35، شماره 434، مرداد و شهریور 1396، صفحه 692-700

الناز مجدالاسلامی؛ ماهرخ دولتیان؛ جمال شمس؛ عرفان قاسمی


ارتباط هوش هیجانی و مؤلفه‌های روان‌شناختی در نوجوانان

دوره 34، شماره 409، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1423-1429

پرستو گلشیری؛ احمدرضا زمانی؛ محمد شیرانی بیدآبادی