کلیدواژه‌ها = غربالگری
تازه‌های غربالگری و تشخیص دیابت بارداری- یک مقاله‌ی مروری

دوره 40، شماره 695، آذر و دی 1401، صفحه 931-941

10.48305/jims.v40.i695.0931

مژگان کریمی فر؛ منصور سیاوش


بررسی عملکرد غربالگری سرطان پستان و ارتباط آن با باورهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دوره 36، شماره 500، آذر و دی 1397، صفحه 1234-1241

10.22122/jims.v36i500.10790

مرضیه ساعی قره ناز؛ حمیده محدثی؛ معصومه عابد؛ طیبه درونه؛ فاطمه سلمانی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ ویدا قاسمی؛ گیتی ازگلی


غربالگری هیپوتیروئیدی در نوزادان پره‌ترم با وزن تولد کم و بسیار کم: مرور منظم مقالات و شواهد موجود

دوره 34، شماره 416، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1706-1722

آرمان انصاری؛ مهین هاشمی‌پور؛ مجتبی کیخا؛ رضا نجفی


بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی ابزار غربالگری دلیریوم در تشخیص آن در واحدهای مراقبت ویژه

دوره 34، شماره 383، مرداد و شهریور 1395، صفحه 536-546

مهدیه ترشیزی؛ داود حکمت‌پو؛ محمدرضا شعربافچی؛ حمید افشار؛ محمدمهدی آیتی


شیوع آنمی در کودکان ایران: غربالگری بالینی دانش آموزان سال اول مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

دوره 31، شماره 268، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2209-2215

محسن جاری؛ رویا کلیشادی؛ گلایول اردلان؛ مجذوبه طاهری؛ مهناز تسلیمی؛ محمداسماعیل مطلق