کلیدواژه‌ها = Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)
شناسایی عوامل ایجاد کننده‌ی کاندیدوری به روش Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395، صفحه 484-490

محمد بهمئی؛ پروین دهقان؛ رسول محمدی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ بهزاد مهکی


شناسایی گونه‌های کاندیدا در دهان افراد مصرف کننده‌ و غیر مصرف کننده‌ی سیگار

دوره 33، شماره 362، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2105-2110

محمدرضا جواهری؛ فائزه محمدی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ شهرام نکوئیان؛ پروین دهقان


شناسایی مولکولی گونه‌های Candida در بیماران مبتلا به Candidiasis در بیرجند با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و برش آنزیمی

دوره 33، شماره 359، آذر و دی 1394، صفحه 1986-1993

تکتم بخشی؛ سمیرا سالاری؛ علی ناصری؛ ایرج اسفندیارپور؛ محمد علی محمدی؛ پویا قاسمی‌نژاد آلمانی


بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه‌های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه

دوره 32، شماره 275، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 182-193

منیر دودی؛ گیلدا اسلامی؛ محبوبه سترکی؛ سید حسین حجازی