کلیدواژه‌ها = فلوسیتومتری
بررسی ارتباط بین پروتئین اتصال دهنده‌ی غشای اسپرم و تخمک با میزان موفقیت روش درمانی تزریق درون رحمی اسپرم (IUI)

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1698-1705

رحیمه سیفعلی؛ روشنک ابوترابی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ بیتا ابراهیمی؛ فاطمه مازنی؛ وحید اسماعیلی


اثر داروی سیلی مارین بر بیان گیرنده‌ی کموکاینی 3CXCR مربوط به لنفوسیت‌های کمکی نوع 1

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 453-460

محدثه طغیانی؛ ناهید اسکندری؛ مرجان قراگوزلو؛ محمد فضیلتی