کلیدواژه‌ها = Intrauterine insemination
بررسی ارتباط بین پروتئین اتصال دهنده‌ی غشای اسپرم و تخمک با میزان موفقیت روش درمانی تزریق درون رحمی اسپرم (IUI)

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1698-1705

رحیمه سیفعلی؛ روشنک ابوترابی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ بیتا ابراهیمی؛ فاطمه مازنی؛ وحید اسماعیلی


بررسی نتایج حاصل از درمان توسط تکنیک‌های کمک باروری در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1767-1781

روشنک ابوترابی؛ ویدا رضوی؛ شکوفه بقازاده؛ لاله شارق؛ فاطمه‌سادات مصطفوی