آیا فاکتورهای التهابی ICAM و VCAM می‌توانند وسعت درگیری عروق کرونر را در بیماران با آنژین پایدار پیش‌گویی کنند؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار قلب و عروق دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار قلب و عروق مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار قلب و عروق. گروه قلب دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار فارماکوگنوزی، مرکز تحقیقات قلب و عروق و مرکز تحقیقات علوم کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 واحد بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی کاربردی و مرکز تحقیقات سلولی ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

6 اپیدمیولوژیست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 پرستار آنژیوگرافی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری ایسکمیک عروق قلبی (Ischemic Heart Disease) از علل اصلی مرگ و ‌میر و ناتوانی در سراسر جهان می‌باشد. با توجه به این‌ که التهاب عروق از عوامل خطر مطرح این بیماری است، در مطالعه‌ی حاضر ارتباط بین فاکتورهای Intracellularadhesion molecule (ICAM) وVascular cell adhesion molecule ((VCAM به‌ عنوان شاخص التهاب، با وسعت درگیری عروق کرونر در بیماران با آنژین پایدار مورد بررسی قرار گرفت. روش ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، ٨٢ بیمار مبتلا به آنژین پایدار به مطالعه وارد شدند. افرادی که سندرم حاد کرونری، جراحی اخیر، بیماری‌های التهابی، مصرف داروهای خاص، بیماری کلیه و کبد، فلبیت و یا آمبولی ریه داشتند از مطالعه خارج شدند. در کلیه‌ی بیماران فاکتورهای بیوشیمیایی و ICAM و VCAM گرفته شد، سپس به روش استاندارد آنژیوگرافی انجام گرفت و وسعت درگیری عروق کرونر بین ٢١-٠ نمره‌دهی شد. یافته ها: متوسط سنی بیماران تحت مطالعه ١/١٠ ± ٤/٥٨ سال بود٬ که ٧٢٪ آن‌ها را مردان تشکیل می‌دادند. میانگین ICAM٧٨ ± ٩∕١٨٣ و VCAM ١٣٦ ± ٣/١٥٠ نانوگرم در دسی‌لیتر بود . بین سطوح سرمیICAM و VCAM با شدت درگیری عروق کرونر هیچ‌گونه هم‌بستگی وجود نداشت. در آنالیز رگرسیون خطی چندگانه حتی با حذف اثر عوامل مخدوشگر و احتمالی مثل هیپرتانسیون٬ هیپرلیپیدمی و دیابت٬ باز هم ارتباط خطی معنی‌داری بین ICAMو VCAM و درگیری عروق کرونر وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به اطلاعات به ‌دست آمده٬ اندازه‌گیری فاکتورهای التهابی CAM اطلاعات اضافه‌تری در خصوص وسعت درگیری عروق کرونر به پزشکان نمی‌دهد. واژگان کلیدی: ICAM، VCAM، آنژین پایدار، وسعت درگیری عروق کرونر

عنوان مقاله [English]

DO ICAM and VCAM Can Predict Severity of CAD in Stable Angina?

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Montazeri 1
  • Masoumeh Sadeghi 2
  • Hamid Sanei 3
  • Sedigheh Asgary 4
  • Mohamamad Farjoallahi 5
  • Mojtaba Akbari 6
  • Mohammad Reza Akhbari 1
  • Soheila Teimouri 7
1 Resident of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor of Cardiology, Department of Cardiology and Isfahan Cardiovascular Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan
3 Associate Professor of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Associate Professor of Pharmacognosy, Isfahan Cardiovascular and Applied Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
5 Department of Biotechnology, School of Medicine, Cellular Molecular Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran
6 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
7 Nurse, Department of Angiography, Isfahan
چکیده [English]

Background:Ischemic heart disease is the leading cause of mortality and morbidity in the world. Vascular inflammation is the noticeable risk factors of ischemic heart disease. In this study the relation between intravascular adhesion molecule (ICAM) and vascular adhesion molecule (VCAM) as inflammation indicator with extent of coronary involvement were evaluated. Methods: In this cross sectional study, 82 patients with stable angina who candidates for angiography were studied. Those with acute coronary syndrome, and recent surgery, inflammatory disease, some drug consumption, kidney and liver disease, Phlebitis and PTE are excluding from study. Then blood sampling for biochemical VCAM and ICAM analysis were drawn. After it, coronary angiography was done via standard method. Findings: Mean ages of the patients were 58.4 ± 10.1 year old with 72% male. The mean of ICAM and VCAM were 183.9 ± 78 and 150.3 ± 136 ng/dl, respectively. There isn’t any correlation between VCAM and ICAM and the severity of coronary artery disease. In linear regression analysis even with considering of hypertension, hyperlipidemia and diabetes as cofounders, there was not any relation between these factors and CAD. Conclusion:According to our findings, inflammatory markers (VCAM and ICAM) didn’t add any further information about extent of CAD. Key words:ICAM, VCAM, Stable angina, Severity of CAD.