تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلاتی که همواره متخصصین بیهوشی در بلوک های اسپاینال با آن روبه‌رو هستند، افزایش مدت عمل جراحی بیش از حد تخمین زده شده می‌باشد. در صورتی که میدازولام وریدی بتواند باعث افزایش مدت بلوک اینتراتکال لیدو کائین شود، در این موارد راه‌گشا و باعث حل مشکل می‌شود.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سو کور بالغین کاندید عمل جراحی الکتیو شکم و اندامهای تحتانی گروه I,II ASA در دو گروه 18 نفره انتخاب و بررسی شدند. گروه میدازولام (mg/kg 03/0)، mg 2 میدازولام + g/kgµ 1 فنتانیل (5 دقیقه پس از تجویز میدازولام) و گروه شاهد به صورت cc 2 نرمال سالین + g/kgµ 1 فنتانیل (5 دقیقه پس از تجویز نرمال سالین) تحت مداخله قرار گرفتند. بالاترین سطح بلوک حسی، طول مدت بلوک حسی، طول مدت بلوک حرکتی و مدت ریکاوری اندازه گیری و ثبت گردید.یافته‌ها: میانگین مدت زمان بلوک حسی بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت ولی میانگین مدت زمان بلوک حرکتی برای بیماران گروه میدازولام 3/27 ± 9/82 بود که به طور معنی داری از گروه شاهد با 5/26 ± 1/59 دقیقه بیشتر بود (01/0 = P). میانه سطح بلوک حسی برای گروه میدازولام و گروه شاهد به ترتیب T8 و T10 بود و طبق آزمون ناپارامتری میانه، میانه سطح بلوک حسی در دو گروه تفاوت معنی داری داشت (02/0 = P). میانگین مدت زمان ماندن در ریکاوری در بیماران گروه میدازولام 6/29 ± 1/116 دقیقه و در گروه شاهد 4/21 ± 8/87 دقیقه بود که بطور معنی داری در گروه میدازولام بالاتر بوده است (002/0 = P).نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که تزریق میدازولام وریدی در بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین باعث افزایش طول مدت بلوک حرکتی بدون ایجاد عوارض جانبی (تهوع– استفراغ و دیسترس تنفسی)، افت همودینامیک و افت اشباع فشار خون شریانی بیشتر در بیماران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Midazolam on the Duration on Lidocaine Interathecal Block

نویسندگان [English]

 • Mehran Rezvani 1
 • Reihanak Talakoob 1
 • Amene Hajalikhani 2
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan, University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, Isfahan, University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: One of the issues anesthesia specialists permanently are faced with in spinal blocks is the prolongation of the surgery more what had been estimated. Provided that intravenous midazolam can increase duration of lidocaine interathecal block, it would solve the problem.Methods: This was a double-blind clinical trial study in which adults underwent elective abdominal surgery and lower extremities of ASA, I, II and studied in two 18-member groups. Midazolam group (0.03 mg/kg) underwent the intervention as Midazolam 2mg + fentanyl 1μg/kg (5 min after administration of midazolam) and the control group as normal saline 2cc + fentanyl 1μg/kg (5 min after administration of normal saline). The highest level of sensory block, duration of sensory block, duration of motor (movement) block and recovery duration were measured and documented.Finding: Mean duration of sensory block had no significant difference between the two groups; however, duration of motor block for the Midazolam group was 82.9 ± 27.3 minutes which significantly was more than control group with 59.1 ± 26.5 minutes (P = 0.01). The median of sensory block level for midazolam and control groups respectively were T8 and T10 and according to nonparametric median test, the median of sensory block level had a significant difference in the two groups (P = 0.02). The average duration of stay in the recovery, in the patients of midazolam group was 116.1 ± 29.6 minutes and in the control group also was 87.8 ± 24.1 minutes which significantly it was higher in midazolam group (P = 0.002).Conclusion: The present study indicated that intravenous midazolam injection in spinal anesthesia with lidocaine increased the duration of motor block without any side effects (nausea, vomiting and respiratory distress), and caused more hemodynamic and saturation loss of arterial blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Midazolam
 • Lidocaine
 • Spinal anesthesia
 1. Toshinoba S, Megumi T, Yasuo I, Masaki N, Hirashid S, Kazuo H. Intravenous Midazolam suppress noxiously evoked activitv of spinal wide dynamic rang neurons in cats. Anesth Analg. 1995; 80:58-63.
 2. Melvin MA, Brynte HJ, Quesha AL. Introduc-tion of anesthesia with Midazolam decrease halothane MAC in human. Anesthesiology. 1982; 57: 238-241
 3. Sajedi P, Islami M. Supplementing Epidural Lidocaine with Midazolam: Effect on senso-rymotor block level. ACTA Anesthessiol Tai-wanica. 2004; 42: 153-157.
 4. Nishiyama T. Spinal cord Blood flow change by Intravenous Midazolam during Isoflurane Anesthesia. Surv Anesthesiol. 2006; 50:134
 5. Nishiyama T. The post operative analgesic action of Midazolam following epidural administration. Eur J Anesthesia. 1995; 12: 369-374
 6. Bharti N, Madan R, Mohanty PR, Kaul HL. Intratechal Midazolam added to bupivacaine improve the duration and quality of spinal Anesthesia. ACTA Anesthesiol Taiwanica. 2004; 42: 153-157
 7. Siddik SM. Intrathecal versus Intravenous Fentanyl for supplementation of subarachnoid block during cesarean delivery. Anesthesia Analgesia. 2002; 95: 209-213
 8. Parlak YO. Conscious during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. European Journal of Gustroentrology. 2007: 1002-1006
 9. Huter L. Low dose Intravenous Midazolam Reduces to midate-indused myoclonus. Anesth Analg. 2007; 105: 298-302
 10. Mennuni M, Bianconi L. Fast cardiologist–administered Midazolam for elective cardioversion of Atrial fibrillation. Journal of cardiovascular medicine. 2007; 8: 17
 11. Serra JM, Goodchild CS, Gent JP. interathecal midazolam and fentanyl in the art: evidence for defferent spinal antinociceptive effects. Anesthesiology 1989; 70: 780-86
 12. Whitman JG, Niv D. Depression of neciceptive reflex by interathecal benzodiazepine in dog. Lacent. 1982; 25: 1465.
 13. Louck TA. Tonic GABAergic and cholinergic ifluence on pain control and cardiovascular control neurons in nucleus paragangelio cellularis letaralis in the rat. Pain. 1987; 31: 401-9.
 14. Sawyno K J. GABAergic mechanism in antino-ciception proy. Neuropsychopharmacol Biol psychiatry. 1984; 8: 581-6.
 15. Lee Jm. JU YH, Lee SK, Cho HW, Park JH, Moon HS. The effects of interathecal midazolad added to BuPivacaine sPinal Anesthesia. Korean J Anesthesiol. 2006; 50: 66-71.