بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط به منزله مرگ و زندگی است، فرآیندی برگشت ناپذیر، تعاملی و محتوایی که در هیچ جای اجتماع به اندازه‌ی محیط بیمارستان این مسأله واقعیت ندارد. از جمله‌ی مهم‌ترین روابط، رابطه میان پزشک و پرستار است. این ارتباط به نوعی محوری‌ترین ارتباط در علم پزشکی بوده، تعامل بین پزشک و بیمار مستلزم ایجاد رابطه‌ی مشارکتی و ارایه‌ی اطلاعات برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی است. در ایران تحقیقات معدودی در ارتباط با سطح فعلی ارتباط پزشک و پرستار صورت گرفته است، در نتیجه به نظر می‌رسید بررسی موانع ارتباطی میان این دو گروه امری ضروری است.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در شش ماهه‌ی دوم سال 1388 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. جامعه‌ی هدف 80 پرستار و 80 پزشک بودند که روش نمونه گیری برای هر دو گروه آسان بود و پرسشنامه‌های بی نام به صورت تصادفی بین آنان در زمان مراجعه محقق توزیع گردید. پرسش‌نامه‌ی تهیه شده ابعاد مختلف اهداف طرح را مورد سؤال قرار می دهد.روایی محتوایی پرسش‌نامه توسط استادان به تآیید رسید. بعد از انجام طرح اولیه با حداقل 30 پرسش‌نامه قابلیت اعتماد تأیید شد. سؤالات پرسش‌نامه به صورت طیف لیکرت بود و با آزمون آماری Mann-Whitney و 2χ تفسیر شد. پرسش‌نامه‌ها به صورت مصاحبه‌ای تکمیل و جمع آوری شد.یافته‌ها: تمامی 160 نفر شرکت کننده در طرح پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند، 50 درصد پزشکان با مانع ارتباطی همکاری نگرفتن از پرستاران در تجویز داروها مخالفت کرده بودند و در کل نسبت به پرستاران نظرات مخالف و کاملا مخالف بیشتر وجود داشت؛ بیشترین مخالفت با مانع ارتباطی اختلاف مذهبی و اعتقادی شد و در بقیه‌ی موارد پزشکان با موانع ذکر شده موافق بودند. هم پرستاران و هم پزشکان با موقیت‌های ارتباطی موافق و کاملا موافق بودند و مخالف و کاملاً مخالف وجود نداشت. به طور نسبی، هر دو گروه با روش‌های مقابله با موانع ذکر شده موافق و کاملاً موافق بودند. تفاوت معنی‌داری بین نگرش پزشکان و پرستاران وجود داشت، ولی ارتباط معنی‌دار بین نوع نگرش پزشکان و جنسیت آن‌ها وجود نداشت؛ نیز ارتباط معنی‌داری بین نوع نگرش پرستاران و جنسیت آن‌ها وجود نداشت. همچنین بیشترین میانگین نمره‌ی پاسخ‌ها هم از نظر پزشکان و هم از نظر پرستاران، مربوط به قسمت سوم پرسش‌نامه یعنی روش‌های مقابله با موانع بود و اکثریت بر سر این موضوع توافق نظر داشتند.نتیجه‌گیری: با توجه به این که مهارت‌های ارتباطی هم دارای زمینه گسترده می‌باشد و هم دارای ارزش فراوان در بهبود سیستم سلامت است، به نظر می‌رسد که آموزش مهارت‌های ارتباطی را باید، چه از طریق گنجاندن مباحث مهم مهارت‌های ارتباطی در سیستم آموزشی پزشکی و پرستاری و چه از طریق ایجاد کارگاه‌هایی برای تفهیم و انجام عملی مهارت‌های ارتباطی در سیستم، سلامت افزایش دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Compare of Nurses and Physicians Views about Dr-Nurse Relationship Cycle

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Zamani 1
 • Neda Zamani 2
 • Zahra Sherafat 3
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The most important in hospital environment relationship is the relationship between doctors and nurses. This kind of connection is the most important relationship of the doctor-patient interaction involves creating collaborative relationships and provides information to achieve a common goal of treatment. Few studies in Iran about the current level of communication between doctor and nurse was done, so assessment of barriers of communication between these two groups was essential.Methods: This descriptive-analytical study was performed at the second half of 2009 in Al-Zahra hospital in Isfahan. The target population was 80 nurses and 80 physicians. Sampling for both groups was convenient; all of them completed a researcher-made questionnaire. Content validity of questionnaire was approved by leader professors. After a pilot study with 30 questionnaires, reliability was performed by split half method. Questions were in likert span and interpreted by Mann-Whitney and chi-square tests.Finding: All 160 people participated in the project were completed the questionnaire, 50% of physicians were disagreed with the failure of the communication of nurses in prescribing drugs and in total opposition to have opposing views than nurses and more there is quite the opposite, most opposition has been communication barrier in differences religious belief almost for other physicians agree with the obstacles mentioned. Both nurses and physicians completely agree and agree with communication situations and oppose almost completely absent. Relatively both groups agree and agree completely about ways to deal with the obstacles mentioned above. There were Significant differences between the attitudes of doctors and nurses, but significant relationship does not exist between the type of attitude of doctors and their gender, also significant relationship does not exist between the attitude of nurses and their gender. The highest mean score of the answers of physicians and nurses was about the third part of the questionnaire, namely methods to deal with obstacles and the majority have consensus on this issue.Conclusion: Considering that communication skills are also having extensive background and great value in improving health systems, it seems that communication skills, both through the inclusion of the important subjects of communication skills in nursing and medical education system or by creating understanding and conducting workshops for practical communication skills in the health system can increase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nurse
 • Physician
 • Relationship
 1. Burke, M., J. Boal, and R. Mitchell, Communicating for better care: improving nurse-physician communication. AJN The American Journal of Nursing, 2004; 104(12): 40.
 2. O’Leary, K., et al., Impact of Localizing Physicians to Hospital Units on Nurse—Physician Communication and Agreement on the Plan of Care. Journal of general internal medicine, 2009;24(11): 1223-7.
 3. Dechairo-Marino, A., et al., Nurse/physician collaboration: action research and the lessons learned. Journal of Nursing Administration, 2001; 31(5): 223.
 4. Holte, A., Professional communication skills. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 1990; 8(3): 131-2.
 5. Baggs, J., et al., The association between interdisciplinary collaboration and patient outcomes in a medical intensive care unit. Heart & lung: the journal of critical care, 1992; 21(1): 18.
 6. Horak, B., et al., Patient safety: A case study in team building and interdisciplinary collaboration. Journal for Healthcare Quality, 2004; 26(2): 6-13.
 7. Liedtka, J. and E. Whitten, Enhancing care delivery through cross-disciplinary collaboration: a case study. Journal of Healthcare Management, 1998. 43: p. 185-205.
 8. Sim, T. and J. Joyner, A multidisciplinary team approach to reducing medication variance. Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 2002; 28(7): 403-9.
 9. Aiken, L., Evidence-based management: key to hospital workforce stability. The Journal of health administration education, 2001: p. 117.
 10. Baggs, J. and S. Ryan, ICU nurse-physician collaboration & nursing satisfaction. Nursing economics; 8(6): 386.
 11. Sabzevari, S., et al., Nursing Students’ Communication with Patients in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences. IJME, 2006; 6(1): 43-9.
 12. Kaplan, S., S. Greenfield, and J. Ware Jr, Assessing the effects of physician-patient interactions on the outcomes of chronic disease. Medical care, 1989; 27(3): S110.
 13. .MacKay, R., K. Matsuno, and J. Mulligan, Communication problems between doctors and nurses. International Journal for Quality in Health Care, 1991; 3(1): 11.
 14. Baldwin, A., et al., Nurse self-esteem and collaboration with physicians. Western Journal
 15. of Nursing Research, 1987; 9(1): 107.
 16. Lewis, K. and R. Woodside, Patient satisfaction with care in the emergency department. Journal of advanced nursing, 1992; 17(8): 959-64.
 17. Anderson, P., et al., A new approach to making your doctor-nurse team more productive. Fam Pract Manag, 2008; 15(7): 35-40.
 18. Kerr, J., Interpersonal distance of hospital staff. Western Journal of Nursing Research, 1986; 8(3): 350.
 19. Stein, L., The doctor-nurse game. The American Journal of Nursing, 1968;.101-5.
 20. Stein, L., D. Watts, and T. Howell, The doctor-nurse game revisited. New England Journal of Medicine, 1990; 322(8):. 546.
 21. Pillitteri, A. and M. Ackerman, The Doctor–Nurse Game’: A Comparison of 100 Years
 22. –1990. Nursing Outlook, 1993; 41(3): 113-6.
 23. Coeling, H. and P. Cukr, Communication styles that promote perceptions of collaboration, quality, and nurse satisfaction. Journal of Nursing Care Quality, 2000; 14(2): 63.
 24. Evans, S. and R. Carlson, Nurse-physician collaboration: Solving the nursing shortage crisis. Journal of the American College of Cardiology, 1992; 20(7): 1669-73.
 25. Sweet, S. and I. Norman, The nurse-doctor relationship: a selective literature review. Journal of advanced nursing, 1995; 22(1): 165-70.
 26. Lu, H., A. While, and K. Louise Barriball, Job satisfaction among nurses: a literature review. International Journal of Nursing Studies, 2005; 42(2): 211-27.
 27. Kurtz, S., et al., Marrying content and process in clinical method teaching: enhancing the Calgary-Cambridge guides. Academic Medicine, 2003; 78(8): 802.
دوره 28، شماره 120 - شماره پیاپی 120
بهمن و اسفند 1389
صفحه 1529-1536
 • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1390
 • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401