غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 مربی، عضو هیأت علمی‌، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آئروسل‌های بیولوژیکی به ذرات منتقل شده توسط هوا گفته می‌شود که شامل ارگانیسم‌های زنده مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و متابولیت‌های ناشی از آن‌ها نظیر اندوتوکسین‌ها می‌باشند. تماس با آئروسل‌های بیولوژیکی در بیمارستان به ویژه در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی منجر به ایجاد عفونت در آن‌ها می‌گردد. هدف از این تحقیق، بررسی غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در هوای بخش‌های مختلف سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.روش‌ها: به منظور بررسی میزان باکتری‌ها و قارچ‌ها در هوای بیمارستان‌های مورد مطالعه از نمونه بردار تک مرحله‌ای Anderson استفاده گردید. همچنین اثر عواملی مانند رطوبت، دمای هوا و غلظت بیوآئروسل‌های بیرون بیمارستان مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: کمترین میزان شمارش کلنی‌های قارچی و باکتریایی در هوای بخش‌های هر سه بیمارستان فوق مربوط به اتاق عمل بود و بیشترین غلظت در بیمارستان 1 و 3 مربوط به بخش عفونی و در بیمارستان 2 مربوط به بخش جراحی بود. آنالیز آماری همچنین بالا بودن میانگین باکتری در هوای داخل بخش‌ها به جز اتاق عمل نسبت به هوای بیرون را تأیید کرد.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده غلظت بیوآئروسل‌ها در بیمارستان‌های فوق به نسبت بالا بود. بالا بودن تعداد باکتری‌ها نسبت به هوای بیرون می‌تواند مرتبط با حضور بیماران، فعالیت‌های آن‌ها، تهویه‌ی ناکافی و عدم گندزدایی صحیح بیمارستان باشد. بنابراین باید اقدامات کنترلی لازم به خصوص در بخش‌های دارای بیماران نقص سیستم ایمنی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Bio-aerosol Concentrations in the Different Wards of Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Heshmatollah Nourmoradi 1
 • Mahnaz Nikaeen 2
 • Mohammad Mehdi Amin 2
 • Maryam Hatamzadeh 3
1 Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2 Associate Professor, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Laboratory of Microbiology, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Bioaerosol is defined as airborne particles such as living organisms include bacteria, viruses, fungi and their related metabolites, such as endotoxin. The exposure to bioaerosols in the hospital may causes infection especially in immunocompromised patients. The purpose of this study was to investigate the Bioaerosol concentrations in air of various parts of three hospitals of Isfahan University of medical sciences, Iran.Methods: An Anderson biosampler was used for the bacterial and fungal collection. The effect of factors such as humidity, temperature and outdoor Bioaerosol concentrations were also evaluated.Findings: The lowest mean of fungal and bacterial concentration was observed in hospital operating rooms and the highest concentration was detected in infectious diseases ward of hospital 1 and 2 and surgery ward of hospital 3. Significantly, bacterial levels were found to be higher in hospital wards than outdoor; except hospital operating roo. Conclusion: Our results show that bioaerosol concentrations in hospitals were relatively high and in particular, the higher levels of bacteria than outdoor might be related to the presence of patients, their activity, unsuitable ventilation and disinfection. Therefore, environmental control measures are needed to assure hospital environmental quality especially in wards with immunocompromised patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioaerosol
 • Fungi
 • Bacteria
 • Air
 • hospital
 1. Ruzer LS, Harley NH. Aerosols Handbook: Measurement, Dosimetry, and Health Effects. 1st ed. Boca Raton: CRC Press; 2004.
 2. Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D. Bioaerosol health effects and exposure assessment: progress and prospects. Ann Occup Hyg 2003; 47(3): 187-200.
 3. Stetzenbach LD, Buttner MP, Cruz P. Detection and enumeration of airborne biocontaminants. Curr Opin Biotechnol 2004; 15(3): 170-4.
 4. Cox CS, Wathes CM. Bio-aerosols in the environment. In: Cox CS, Wathes CM, editors. Bioaerosols handbook.Boca Raton: Lewis Publishers; 1995. p. 11-4.
 5. Srikanth P, Sudharsanam S, Steinberg R. Bio-aerosols in indoor environment: composition, health effects and analysis. Indian J Med Microbiol 2008; 26(4): 302-12.
 6. Macher J. Bioaerosols:assessment and control. Cincinnati: American Conference of Governmental Industrial Hygienists; 1999. p. 1-5.
 7. Beggs CB. The Airborne Transmission of Infection in Hospital Buildings: Fact or Fiction? Indoor and Built Environment 2003; 12(1-2): 9-18.
 8. Ayliffe GAJ, Babb JR, Babb RJ, Taylor LJ. Infection and the spread of microorganisms. In: Ayliffe GAJ, Babb JR, Babb RJ, Taylor LJ, editors. Hospital-acquired infection: principles and prevention. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 1999. p. 8-40.
 9. Kowalski W. Air-Treatment Systems for Controlling Hospital-Acquired Infections. [Online]. [cited 2008]. Available from: http://hpac.com/ventilation-iaq/air-treatment_controlling_hopital/index2.html.
 10. Hajjeh RA, Warnock DW. Counterpoint: invasive aspergillosis and the environment-rethinking our approach to prevention. Clin Infect Dis 2001; 33(9): 1549-52.
 11. Curtis L, Ross M, Persky V, Scheff P, Wadden R, Ramakrisnan V, et al. Bioaerosol Concentrations in the Quad Cities 1 Year after the 1993 Mississippi River Floods. Indoor and Built Environment 2000; 9(1): 35-43.
 12. Lidwell OM. Airborne bacteria and surgical infection. Am J Med 1981; 70(3): 693-7.
 13. Azizifar M, Jabbari H, Naddafi K, Nabizadeh R, Tabraei Y, Solgi A. A Qualitative and Quantitive Survey on Air-Transmitted Fungal Contamination in Different Wards of Kamkar Hospital in Qom, Iran, in 2007. Qom University of Medical Sciences Journal 2009; 3(3): 25-30.
 14. Perdelli F, Cristina ML, Sartini M, Spagnolo AM, Dallera M, Ottria G, et al. Fungal contamination in hospital environments. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27(1): 44-7.
 15. Favero MS, Puleo JR, Marshall JH, Oxborrow GS. Comparison of microbial contamination levels among hospital operating rooms and industrial clean rooms. Appl Microbiol 1968; 16(3): 480-6.
 16. Streifel AJ. Air cultures for fungi. In: Garcia LS, Isenberg HD, editors. Clinical Microbiology Procedures Handbook. Washington DC: American Society for Microbiology; 1992. p. 11.
 17. Obbard JP, Fang LS. Airborne Concentrations of Bacteria in a Hospital Environment in Singapore. Water,Air and Soil Pollution 2003; 144(1-4): 333-41.
 18. Li CS, Hou PA. Bioaerosol characteristics in hospital clean rooms. Sci Total Environ 2003; 305(1-3): 169-76.
 19. Ekhaise FO, Ighosewe UO, Ajakpovi OD. Hospital Indoor Airborne Microflora in Private and Government Owned Hospitals in Benin City, Nigeria. World Journal of Medical Sciences 2008; 3(1): 19-23.
 20. Mahdavi Omran S, Sheidfar M. A Survey of the Mycological Flour Contamination in Babol Hospitals. Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2000; 48: 42-5.
 21. Hashemi J, Sharhani M. A Survey Comparative Saprophytes Fungal Existent Indoor and Equipments Research Center for Blood and Incology and Clinical Patients Examples for Trans-Plant Patient in Shryati Hospital in Tehran. Journal of Tehran University of Medical Sciences 2002; 62(3): 175-9.
 22. Abdolahi A. Concurrence of Nosocomial Infections with Microorganisms Spreading in the Air of Hospital Wards. Medical Laboratory Journal 2009; 3(2): 40-5.
 23. Pastuszka JS, Marchwińska-Wyrwał E, Wlazo A. Bacterial Aerosol in Silesian Hospitals: Preliminary Results. Polish Journal of Environmental Studies 2005; 14(6): 883-90.