تأثیر عصاره‌ی الکلی پیاز (cepa Allium)، لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent) و سنبلک (Muscari neglectum) بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط In vitro

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 استاد، گروه انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار، گروه تغذیه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: تریکوموناس واژینالیس تک یاخته‌ی تاژک‌دار بیماری‌زای دستگاه ادراری- تناسلی انسان است. هر ساله بیش از 170 میلیون نفر در دنیا به این بیماری انگلی مبتلا می‌گردند. با توجه به عوارض جانبی مترونیدازول به عنوان داروی رایج این بیماری، در این مطالعه اثر عصاره‌ی الکلی پیاز (cepa Allium)، لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent) و کلاغک یا سنبلک (neglectum Muscari) بر رشد انگل تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی در سال 1392 بررسی گردید.روش‌ها: این تحقیق با طراحی تجربی به صورت برون‌تنی روی ایزوله‌های تریکوموناس واژینالیس جدا شده از بیماران مراجعه کننده به 5 مرکز بهداشتی- درمانی کاشان در سال 1392 صورت گرفت. تأثیر غلظت‌های مختلف از عصاره‌های الکلی پیاز، لعل کوهستان، کلاغک یا سنبلک با غلظت‌های 5/12، 25، 50، 100، 200، 400، 800 و 1000 میکروگرم بر میلی‌لیتر بر رشد تروفوزوئیت‌های تریکوموناس واژینالیس در 12، 24 و 48 ساعت پس از کشت سنجیده شد. همچنین تأثیر مترونیدازول به عنوان شاهد مثبت در غلظت‌های 025/0، 050/0، 100/0، 200/0 و 400/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر بر انگل مورد بررسی قرار گرفت. در همه‌ی موارد، تأثیر عصاره‌ها و دارو با شمارش و مقایسه‌ی تعداد انگل زنده و مرده با استفاده از رنگ‌آمیزی تریپان بلو محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز آماری ANOVA (Analysis of variance) تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: عصاره‌های الکلی پیاز، لعل کوهستان، کلاغک یا سنبلک بر رشد تروفوزوئیت‌های تریکوموناس واژینالیس اثر ممانعت کنندگی دارد. 50IC (Half maximal inhibitory concentration) عصاره‌های الکلی گیاهان مورد بررسی و مترونیدازول 24 ساعت پس از کشت به ترتیب برای عصاره‌ی الکلی لعل کوهستان 8/101، عصاره‌ی الکلی پیاز 3/572، عصاره‌ی الکلی سنبلک 4/329 و برای مترونیدازول 0326/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر محاسبه گردید.نتیجه‌گیری: عصاره‌های الکلی پیاز، لعل کوهستان و کلاغک یا سنبلک اثر ضد تریکوموناسی دارند. خصوصیات ضد تریکوموناسی عصاره‌ی الکلی لعل کوهستان، به مراتب بیشتر از عصاره‌ی الکلی پیاز و سنبلک می‌باشد. تحقیقات بیشتر بر روی اجزای تشکیل دهنده‌ی هر یک از عصاره‌ها جهت مطالعات بعدی لازم می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-vitro Therapeutic Effect of Allium Cepa, Oliveria Decumbens Vent and Muscari Neglectum against Trichomonas Vaginalis

نویسندگان [English]

 • Zohreh Fakhrieh-Kashan 1
 • Mohsen Arbabi 1
 • Mahdi Delavari 1
 • Hossein Hooshyar 2
 • Mohsen Taghizadeh 3
1 Department of Parasitology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
2 Professor, Department of Parasitology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Nutrition, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
چکیده [English]

Background: Trichomonas vaginalis is a flagellate pathogenic protozoon of human urogenital tract that infect 170 million new cases through the word annually. Considering the side effects of metronidazole, as common drug to treatment of this disease, this study was conducted to evaluate the in-vitro activity of extracts of Allium cepa, Oliveria decumbens Vent and Muscari neglectum against Trichomonas vaginalis.Methods: This experimental study was carried out on Trichomonas vaginalis isolated from patients referred to five health centers in Kashan, Iran, in 2013. The effect of alcoholic extract of Allium cepa, Oliveria decumbens Vent and Muscari neglectum on growth of Trichomonas vaginalis in concentrations of 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800 and 1000 µg/ml was evaluated in TYI-s-33 medium after 12, 24 and 48 hours. The results were compared with metronidazole effect in concentrations of 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 µg/ml, as positive control. The number of alive and dead throphozoite measured and compared using trypan blue staininig. The half maximal inhibitory concentration (IC50) was determined using GraphPad prism5.Findings: The alcoholic extracts of Allium cepa, Oliveria decumbens Vent and Muscari neglectum had inhibitory effect on in-vitro growth of Trichomonas vaginalis. The IC50 rate was calculated 101.8 for Olivera dacumbens Vent, 572.3 for Allium cepa and 329.4 for Muscari neglectum after 24 hours. The IC50 rate of mrtonidazole was calculated 0.0326 at the same time.Conclusion: Alcoholic extracts of Allium cepa, Olivera dacumbens Vent and Muscari neglectum have antitrichomonal effects; the effect of Oliveria decumbens Vent was higher than others. We recommend further studies using major components of these plants, especially Olivera dacumbens, to investigate the antitrichomoniasis effect of it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trichomonas vaginalis
 • Allium cepa
 • Oliveria decumbens Vent
 • Muscari neglectum
 • alcoholic extract
 1. Harp DF, Chowdhury I. Trichomoniasis: evaluation to execution. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011; 157(1): 3-9.
 2. Rasti S, Taghriri A, Behrashi M. Trichomoniasis in parturients referring to Shabihkhani hospital in Kashan, 2001-02. Feyz 2003; 7(2): 21-5. [In Persian].
 3. Johnston VJ, Mabey DC. Global epidemiology and control of Trichomonas vaginalis. Curr Opin Infect Dis 2008; 21(1): 56-64.
 4. Sobel JD, Nyirjesy P, Brown W. Tinidazole therapy for metronidazole-resistant vaginal trichomoniasis. Clin Infect Dis 2001; 33(8): 1341-6.
 5. Schwebke JR, Barrientes FJ. Prevalence of Trichomonas vaginalis isolates with resistance to metronidazole and tinidazole. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(12): 4209-10.
 6. Germplasm Resources Information Network."Allium cepa information from NPGS/GRIN". USDA, ARS, National Genetic Resources Program [Online]. [cited 2007 Jan 23]; Available from: URL: http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?2244
 7. Amin G, Salehi Sourmaghi MH, Zahedi M, Khanavi M, Samadi N. Essential oil composition and antimicrobial activity of Oliveria decumbens. Fitoterapia 2005; 76(7-8): 704-7.
 8. Motamedi H, Darabpour E, Gholipour M, Nezhad SM. Antibacterial effect of ethanolic and methanolic extracts of plantago ovata and oliveria decumbens endemic in iran against some pathogenic bacteria. International Journal of Pharmacology 2010; 6(2): 117-22. [In Persian].
 9. Grey-Wilson C, Mathew B, Blamey M. Bulbs: the bulbous plants of Europe and their allies. London, UK: Collins; 1981. p. 115.
 10. Diamond LS, Harlow DR, Cunnick CC. A new medium for the axenic cultivation of Entamoeba histolytica and other Entamoeba. Trans R Soc Trop Med Hyg 1978; 72(4): 431-2.
 11. Foster S, Tyler VE. Tyler's honest herbal: A sensible guide to the use of herbs and related remedies. Hove, UK: Psychology Press; 1999.
 12. Calzada F, Yepez-Mulia L, Tapia-Contreras A. Effect of Mexican medicinal plant used to treat trichomoniasis on Trichomonas vaginalis trophozoites. J Ethnopharmacol 2007; 113(2): 248-51.
 13. Ahmed SA. In vitro effects of aqueous extracts of garlic (Allium sativum) and onion (allium cepa) on trichomonas vaginalis. Parasitologists United Journal 2010; 3(1-2): 45-54.
 14. Momeni L, Zamanzad B. The antibacterial properties of Allium cepa (onion) and Zingiber officinale (ginger) extracts on Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli and Candida albicans isolated from vaginal specimens. J Shahrekord Univ Med Sci 2010; 11(4): 81-7. [In Persian].
 15. Mahboubi M, Feizabadi MM, Haghi G, Hosseini H. Antimicrobial activity and chemical composition of essential oil from Oliveria decumbens Vent. Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 2008; 24(1): 56-65. [In Persian].
 16. Ziaiye H, Azadbakht M, .Abdollahi F, Shabankhani B. Effect of methanolic extracts of Artemisia aucheri Boiss, Zataria multiflora Boiss and Myrtus communis L. on Trichomonas vaginalis (In Vitro). J Gorgan Uni Med Sci 2006; 8(1): 34-8. [In Persian].
 17. Hassani S, Asghari G, Yousefi H, Kazemian A, Rafieiean M, Darani HY. Effects of different extracts of Eucalyptus camaldulensis on Trichomonas vaginalis parasite in culture medium. Adv Biomed Res 2013; 2: 47.
 18. Murray MT. Textbook of natural medicine. London, UK: Churchill Livingstone; 2000.
 19. Taran M, Rezaeian M, Izaddoost M. In vitro Antitrichomonas Activity of Allium Hirtifloium (Persian Shallot) in Comparison with Metronidazole. Iran J Public Health 2006; 35(1): 92-4.
 20. Sereshti M, Yousofi Darani H, Zebardast N, Rafean M, Manochehre Naeini K, Yousofi H. Effect of Ethanolic and Watery Extract of Aerial Parts of Stachys Lavandulifolia on Trichomonas vaginalis, In vitro. J Med Plants 2012; 11(S8): 159-65. [In Persian].