شیوع ژن لکوسیدین پنتون ولنتین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لکوسیدین پنتون ولنتین (PVL یا Panton-Valentine leukocidin) یک توکسین گاما است که توسط استافیلوکوکوس اورئوس تولید می‌شود. این توکسین ضد غشای خارجی سلول‌های پلی‌مورفونوکلئور، مونوسیت‌ها و ماکروفاژها عمل می‌کند و باعث افزایش قدرت نفوذ پذیری غشای سلولی و در نتیجه، تخریب لکوسیت‌ها و نکروز بافت می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس PVL مثبت و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها بود.روش‌ها: در طی هشت ماه، 130 ایزوله‌ی  استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های بالینی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان جمع‌آوری شد. ایزوله‌های دارای ژن PVL با استفاده از روش Polymerase chain reaction (PCR) شناسایی شد. مقاومت ایزوله‌ها نسبت به متی‌سیلین و سایر آنتی‌بیوتیک‌ها به روش انتشار از دیسک بررسی شد و از روش Agar Screen برای تأیید ایزوله‌های مقاوم به متی‌سیلین استفاده شد.یافته‌ها: از مجموع 130 ایزوله‌ی استافیلوکوکوس اورئوس، 61 ایزوله (92/46 درصد) مقاوم به متی‌سیلین (MRSA یا Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) و 69 ایزوله (08/53 درصد) حساس به متی‌سیلین (MSSA یا Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus) بود. 30 ایزوله (08/23 درصد) از نظر وجود ژن PVI مثبت بود. از میان ایزوله‌های PVL مثبت، 19 مورد (33/63 درصد) MSSA و 11 مورد (67/36 درصد) MRSA بود.نتیجه‌گیری: با وجود تأکید بر وجود ژن PVL در ایزوله‌های MRSA، ایزوله‌های MSSA نیز می‌توانند نفش مهمی در انتشار این ژن ایفا کنند و با توجه به این که تولید توکسین PVL در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس یک تهدید جدی برای سلامتی افراد محسوب می‌شود، تشخیص دقیق و سریع این ژن در باکتری فوق امری ضروری به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد، دستیابی به یک روش سریع و تکرار پذیر در مراکز پزشکی برای کنترل عفونت با سویه‌های استافیلوکوکوس مولد PVL لازم و ضروری می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Panton-Valentine Leukocidin Gene in Staphylococcus Aureus Isolated from Alzahra Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Sayed Asghar Havaei 1
 • Maryam Ahmadpour 2
 • Farkhondeh Poursina 3
 • Meysam Ruzbahani 2
 • Behnaz Assadbeigi 2
1 Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Panton-Valentine leukocidin (PVL) is a Staphylococcus aureus gamma toxin. This toxin targets the outer membrane of polymorphnuclear cells, monocytes and macrophages. This toxin increases the cell membrane permeability that result degradation and necrosis of leukocytes. The aim of this study was to determine the frequency of PVL-positive Staphylococcus aureus and also, to determine antibiotic resistance of the isolates.Methods: The total of 130 isolates were isolated and detected as Staphylococcus aureus during the period of 8 months in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran. Then, polymerase chain reaction (PCR) method was used to detect PVL gene. The antibiotic susceptibility of all isolates to methicillin was determined using disk diffusion and agar screening methods.Findings: Of 130 isolates, 61 (46.92%) were methicillin-resistant and 69 (53.08%) methicillin-susceptible Staphylococcus aureus isolates (MRSA and MSSA, respectively). We found that 23.08% of isolates (30/130) were positive for PVL; of them, 11 (36.33%) were of MRSA and 19 (63.67%) were of MSSA isolates.Conclusion: Despite the existence of PVL genes in MRSA isolates, MSSA isolates can also play an important role in the dissemination of this gene. Since, PVL toxin producing strains of Staphylococcus aureus are of serious threat for health, rapid and accurate detection of gene is necessary. So, it seems that achieving a rapid and repeatable method for medical centers, will help the timely diagnosis and control of PVL-producing strains. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Staphylococcus aureus
 • Panton-Valentine leukocidin
 • Antibiotic Resistance
 1. Lina G, Piemont Y, Godail-Gamot F, Bes M, Peter MO, Gauduchon V, et al. Involvement of Panton-Valentine leukocidin-producing Staphylococcus aureus in primary skin infections and pneumonia. Clin Infect Dis 1999; 29(5): 1128-32.
 2. Supersac G, Prevost G, Piemont Y. Sequencing of leucocidin R from Staphylococcus aureus P83 suggests that staphylococcal leucocidins and gamma-hemolysin are members of a single, two-component family of toxins. Infect Immun 1993; 61(2): 580-7.
 3. Clark J. A brief review of Panton-Valentine leukocidin producing staphylococcal infections in the intensive therapy unit. Current Anaesthesia and Critical Care 19(5): 330-2.
 4. Colin DA, Mazurier I, Sire S, Finck-Barbancon V. Interaction of the two components of leukocidin from Staphylococcus aureus with human polymorphonuclear leukocyte membranes: sequential binding and subsequent activation. Infect Immun 1994; 62(8): 3184-8.
 5. Cupane L, Pugacova N, Berzina D, Cauce V, Gardovska D, Miklasevics E. Patients with Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation. Int J Mol Epidemiol Genet 2012; 3(1): 48-55.
 6. John JF, Jr., Lindsay JA. Clones and drones: do variants of Panton-Valentine leukocidin extend the reach of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus? J Infect Dis 2008; 197(2): 175-8.
 7. Rossney AS, Shore AC, Morgan PM, Fitzgibbon MM, O'Connell B, Coleman DC. The emergence and importation of diverse genotypes of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) harboring the Panton-Valentine leukocidin gene (pvl) reveal that pvl is a poor marker for community-acquired MRSA strains in Ireland. J Clin Microbiol 2007; 45(8): 2554-63.
 8. Vandenesch F, Naimi T, Enright MC, Lina G, Nimmo GR, Heffernan H, et al. Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying Panton-Valentine leukocidin genes: worldwide emergence. Emerg Infect Dis 2003; 9(8): 978-84.
 9. Chambers HF, Deleo FR. Waves of resistance: Staphylococcus aureus in the antibiotic era. Nat Rev Microbiol 2009; 7(9): 629-41.
 10. Lindsay JA. Evolution of Staphylococcus aureus and MRSA during outbreaks. Infect Genet Evol 2014; 21: 548-53.
 11. Brown ML, O'Hara FP, Close NM, Mera RM, Miller LA, Suaya JA, et al. Prevalence and sequence variation of panton-valentine leukocidin in methicillin-resistant and methicillin-susceptible staphylococcus aureus strains in the United States. J Clin Microbiol 2012; 50(1): 86-90.
 12. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 22nd informational supplement; CLSI document M100-S22. Wayne, PA: CLSI; 2012.
 13. Rezazadeh M, Yousefi Mashouf R, Sarmadyan H, Ghaznavi-Rad E. Antibiotic profile of methicillin-resistant Staphylococcus aureus with multiple-drug resistances isolated from nosocomial infections in Vali-Asr Hospital of Arak. J Arak Univ Med Sci 2013; 16(2): 29-37. [In Persian].
 14. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard. CLSI document M02-A11. 11th ed. Wayne, PA: CLSI; 2012.
 15. Darabi N, Habibollahi H, Shahbabian K. Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus Isolated from patients and personnel in Army hospital. J Army Univ Med Sci I R Iran 2010; 8(3): 193-9. [In Persian].
 16. O'Hara FP, Guex N, Word JM, Miller LA, Becker JA, Walsh SL, et al. A geographic variant of the Staphylococcus aureus Panton-Valentine leukocidin toxin and the origin of community-associated methicillin-resistant S. aureus USA300. J Infect Dis 2008; 197(2): 187-94.
 17. Otokunefor K, Sloan T, Kearns AM, James R. Molecular characterization and panton-valentine leucocidin typing of community-acquired methicillin-sensitive Staphylococcus aureus clinical isolates. J Clin Microbiol 2012; 50(9): 3069-72.
 18. Molla-abbaszadeh H, Mobayen H, Mirzaei H. Identification of pantonvalentine leukocidin (pvl) genes in staphylococcus aureus isolated from ipatients of Emam Reza and Shohada Hospitals of Tabriz by real-time PCR. Iran J Med Microbiol 2013; 6(4): 72-80. [In Persian].
 19. Khosravi AD, Hoveizavi H, Farshadzadeh Z. The prevalence of genes encoding leukocidins in Staphylococcus aureus strains resistant and sensitive to methicillin isolated from burn patients in Taleghani Hospital, Ahvaz, Iran. Burns 2012; 38(2): 247-51.
 20. Orrett FA, Land M. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus prevalence: current susceptibility patterns in Trinidad. BMC Infect Dis 2006; 6: 83.
 21. Shariati L, Validi M, Tabatabaiefar MA, Karimi A, Nafisi MR. Comparison of real-time PCR with disk diffusion, agar screen and E-test methods for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Curr Microbiol 2010; 61(6): 520-4.
 22. Miller LG, Perdreau-Remington F, Bayer AS, Diep B, Tan N, Bharadwa K, et al. Clinical and epidemiologic characteristics cannot distinguish community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection from methicillin-susceptible S. aureus infection: a prospective investigation. Clin Infect Dis 2007; 44(4): 471-82.
 23. Ionescu R, Mediavilla JR, Chen L, Grigorescu DO, Idomir M, Kreiswirth BN, et al. Molecular characterization and antibiotic susceptibility of Staphylococcus aureus from a multidisciplinary hospital in Romania. Microb Drug Resist 2010; 16(4): 263-72.