مقایسه‌ی کیفیت دو نوع از محلول‌های تغذیه‌ی روده‌ای ( تجاری و غیر تجاری) و بررسی توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای تغذیه‌ای بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 استاد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 استاد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سوء تغذیه، یکی از مشکلات عمده در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه است. انتخاب محلول تغذیه‌ای مناسب به منظور فراهم ساختن انرژی و مواد مغذی مورد نیاز آن‌ها، بسیار حایز اهمیت است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی کیفیت دو نوع از محلول‌های تغذیه‌ی روده‌ای (دستی و تجاری) و بررسی توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای تغذیه‌ای بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، به انجام رسید.روش‌ها: این مطالعه، بر روی 150 بیمار تغذیه شده با محلول‌های گاواژ دستی و 120 بیمار تغذیه شده با محلول‌های گاواژ تجاری انجام گرفت. مواد مغذی نمونه‌های محلول‌های گاواژ دستی و تجاری، بر اساس گزارش آزمایشگاه مشخص شد. اطلاعات کیفی شامل سن، جنس و علت بستری از پرونده‌ی بیماران ثبت گردید. همچنین، مقادیر مربوط به قد، وزن، دور بازو، نمره‌ی شاخص Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II)، نیازها و دریافت‌های تغذیه‌ای بیماران اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.یافته‌ها: مقادیر تمامی مواد مغذی در محلول‌های گاواژ تجاری بیشتر بود. هر چند این تفاوت در مورد انرژی، پروتئین، کربوهیدارت، فسفر و کلسیم معنی‌دار نبود. دریافت‌های تغذیه‌ای (انرژی، درشت مغذی و ریز مغذی) در بیماران تغذیه شده با محلول‌های گاواژ تجاری بیشتر بود (001/0 > P). انرژی، کربوهیدارت و چربی مورد نیاز در بیماران تغذیه شده با محلول‌های گاواژ تجاری تأمین شد، اما پروتئین دریافتی کمتر از مقدار مورد نیاز آن‌ها بود. در بیماران تغذیه شده با محلول‌های گاواژ دستی، فقط چربی مورد نیاز و دریافتی تفاوت معنی‌داری نداشت، اما بقیه‌ی مقادیر دریافتی کمتر از مقادیر مورد نیاز بیماران بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: محتویات انرژی و مواد مغذی در محلول‌های گاواژ تجاری، بیشتر از محلول‌های گاواژ دستی است و بهتر می‌تواند نیازهای تغذیه‌ای بیماران را تأمین کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Nutritional Status in Patients Fed Enteral Nutrition Solutions (Commercial and Non-Commercial) and Comparison of Nutrient Contents in These Solutions

نویسندگان [English]

 • Nahid Ramezani-Jolfaie 1
 • Mohammad Hossein Rouhani 2
 • Maryam Mirlohi 3
 • Mina Babashahi 4
 • Saeid Abbasi 5
 • Peyman Adibi 6
 • Ahmad Esmaillzadeh 7
 • Leila Azadbakht 8
1 MSc Student, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Candidate, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Food Security Research Center AND Department of Food Science and Technology, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Food Security Research Center AND Department of Food Science and Technology, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Professor, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
8 Professor, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Malnutrition is a major problem in patients admitted to the intensive care unit (ICU). Choosing a proper enteral nutrition solution to provide their energy and nutrients requirements are very important. The present study aimed to compare the quality of commercial and non-commercial enteral nutrition solutions and evaluate their ability to meet nutritional needs of ICU patients.Methods: This study was performed among 150 patients fed non-commercial enteral nutrition solutions and 120 patients fed commercial enteral nutrition solutions. Qualitative information such as age, sex and admission diagnosis was recorded from patient’s chart. Also the data regarding height, weight, arm circumference, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score and nutritional needs and intakes were measured. Data analysis was performed by SPSS software.Findings: Although all values of nutrients in commercial enteral nutrition solutions was more than non-commercial enteral nutrition solutions, these differences regarding energy, protein, carbohydrates, phosphorus and calcium were not statistically significant. Nutritions delivered (energy, macro and micronutrients) in patients fed commercial enteral nutrition solutions was higher (P < 0.001). Energy, carbohydrate and fat required in patients fed commercial enteral nutrition solutions has been provided, but protein intake was less than the required amount. In patients fed non-commercial enteral nutrition solutions only values of fat requirement and fat intake was not significantly different, but other delivered amounts was less than the required amounts (P < 0.001).Conclusion: The contents of energy and nutrients in the commercial enteral nutrition solutions are more than the non-commercial enteral nutrition solutions. They can better meet the nutritional needs of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Malnutrition
 • Enteral nutrition solutions
 • Nutritional status
 • Intensive care unit (ICU) patients
 1. Halpern NA, Pastores SM, Greenstein RJ. Critical care medicine in the United States 1985-2000: an analysis of bed numbers, use, and costs. Crit Care Med 2004; 32(6): 1254-9.
 2. Fernandez-Ortega JF, Herrero Meseguer JI, Martinez GP. Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient: update. Consensus SEMICYUC-SENPE: indications, timing and routes of nutrient delivery. Nutr Hosp 2011; 26(Suppl 2): 7-11.
 3. McWhirter JP, Pennington CR. Incidence and recognition of malnutrition in hospital. BMJ 1994; 308(6934): 945-8.
 4. Waitzberg DL, Caiaffa WT, Correia MI. Hospital malnutrition: the Brazilian national survey (IBRANUTRI): a study of 4000 patients. Nutrition 2001; 17(7-8): 573-80.
 5. Correia MI, Waitzberg DL. The impact of malnutrition on morbidity, mortality, length of hospital stay and costs evaluated through a multivariate model analysis. Clin Nutr 2003; 22(3): 235-9.
 6. Heyland DK, Dhaliwal R, Drover JW, Gramlich L, Dodek P. Canadian clinical practice guidelines for nutrition support in mechanically ventilated, critically ill adult patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2003; 27(5): 355-73.
 7. Parrish CR, McCray SF. Nutrition support for the mechanically ventilated patient. Crit Care Nurse 2003; 23(1): 77-80.
 8. McVay-Smith C. Nutrition assessment. Nutrition 2001; 17(9): 785-6.
 9. Kubrak C, Jensen L. Malnutrition in acute care patients: a narrative review. Int J Nurs Stud 2007; 44(6): 1036-54.
 10. Barr J, Hecht M, Flavin KE, Khorana A, Gould MK. Outcomes in critically ill patients before and after the implementation of an evidence-based nutritional management protocol. Chest 2004; 125(4): 1446-57.
 11. Neelemaat F, Kruizenga HM, de Vet HC, Seidell JC, Butterman M, van Bokhorst-de van der Schueren MA. Screening malnutrition in hospital outpatients. Can the SNAQ malnutrition screening tool also be applied to this population? Clin Nutr 2008; 27(3): 439-46.
 12. Arabi YM, Haddad SH, Aldawood AS, Al-Dorzi HM, Tamim HM, Sakkijha M, et al. Permissive underfeeding versus target enteral feeding in adult critically ill patients (PermiT Trial): a study protocol of a multicenter randomized controlled trial. Trials 2012; 13: 191.
 13. Payne-James J, Grimble G, Silk D. Artificial nutrition support: in clinical practice. 2nd ed. London, UK: Greenwich Medical Media; 2001. p. 325-9.
 14. Peterson S, Chen Y. Systemic approach to parenteral nutrition in the ICU. Curr Drug Saf 2010; 5(1): 33-40.
 15. Militsa B. Nutrition in neurologic and neurosurgical critical care. Neurol India 2001; 49(Suppl 1): S75-S79.
 16. Mahan LK, Raymond JL, Escott-Stump S. Krause's food and the nutrition care process. 13th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.
 17. Prins A. Nutritional assessment of the critically ill patient. South Afr J Clin Nutr 2010; 23(1): 11-8.
 18. Berger MM, Revelly JP, Cayeux MC, Gersbach P, Chiolero RL. Malnutrition and intensive care: discussion on a difficult case. Rev Med Suisse Romande 2003; 123(6): 383-6. [In French].
 19. Drover JW, Cahill NE, Kutsogiannis J, Pagliarello G, Wischmeyer P, Wang M, et al. Nutrition therapy for the critically ill surgical patient: we need to do better! JPEN J Parenter Enteral Nutr 2010; 34(6): 644-52.
 20. Hise ME, Halterman K, Gajewski BJ, Parkhurst M, Moncure M, Brown JC. Feeding practices of severely ill intensive care unit patients: an evaluation of energy sources and clinical outcomes. J Am Diet Assoc 2007; 107(3): 458-65.
 21. McClave SA, Sexton LK, Spain DA, Adams JL, Owens NA, Sullins MB, et al. Enteral tube feeding in the intensive care unit: factors impeding adequate delivery. Crit Care Med 1999; 27(7): 1252-6.
 22. Lochs H, Allison SP, Meier R, Pirlich M, Kondrup J, Schneider S, et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, definitions and general topics. Clin Nutr 2006; 25(2): 180-6.
 23. Mokhalalati JK, Druyan ME, Shott SB, Comer GM. Microbial, nutritional and physical quality of commercial and hospital prepared tube feedings in Saudi Arabia. Saudi Med J 2004; 25(3): 331-41.
 24. Sullivan MM, Sorreda-Esguerra P, Platon MB, Castro CG, Chou NR, Shott S, et al. Nutritional analysis of blenderized enteral diets in the Philippines. Asia Pac J Clin Nutr 2004; 13(4): 385-91.
 25. Jalali M, Sabzghabaee AM, Badri SS, Soltani HA, Maracy MR. Bacterial contamination of hospital-prepared enteral tube feeding formulas in Isfahan, Iran. J Res Med Sci 2009; 14(3): 149-56.
 26. Sullivan MM, Sorreda-Esguerra P, Santos EE, Platon BG, Castro CG, Idrisalman ER, et al. Bacterial contamination of blenderized whole food and commercial enteral tube feedings in the Philippines. J Hosp Infect 2001; 49(4): 268-73.
 27. Dehnadi Moghadam A, Yousefzade Chabok S, Ramezani F, Kazemnejd Leili E, Rahimi V. Evaluation of nutritional quality and microbial contamination of enteral feeding solutions in hospitalized patients referred to neurosurgical ICU of Poursina Hospital in Rasht. Pejouhandeh 2010; 15(5): 213-9. [In Persian].
 28. Lucia Rocha CM, Beninga MT, Ferraz AD, Maria SD. Hazard analysis and critical control point system approach in the evaluation of environmental and procedural sources of contamination of enteral feedings in three hospitals. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2000; 24(5): 296-303.
 29. Polderman KH, Jorna EM, Girbes AR. Inter-observer variability in APACHE II scoring: effect of strict guidelines and training. Intensive Care Med 2001; 27(8): 1365-9.
 30. Mahan LK, Raymond JL, Escott-Stump S. Nutrition assessment, intake: analysis of the diet. In: Mahan LK, Raymond JL, Escott-Stump S, editors. Krause's food and the nutrition care process. 13th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.
 31. Salehifar E, Ala SH, Hosseini H. The study of hospital gavage solution and calorie and protein in take for patients needs from the special care unit at Imam Khomeini hospital, Sari, Iran during 2005-2006. J Mazandaran Univ Med Sci 2008; 18(64): 81-5. [In Persian].
 32. Razavi SM, Barkhidarian B, Razavi SMA, Rahbari A, Ranjbar R, Seyedhamzeh S. Standardization of hospital formula. Med J Mashad Univ Med Sci 2014; 57(1): 443-9. [In Persian].
 33. Casas-Augustench P, Salas-Salvado J. Viscosity and flow-rate of three high-energy, high-fibre enteral nutrition formulas. Nutr Hosp 2009; 24(4): 492-7.
 34. Borghi R, Dutra AT, Airoldi Vieira RI, Theodoro de ST, Waitzberg DL. ILSI task force on enteral nutrition; estimated composition and costs of blenderized diets. Nutr Hosp 2013; 28(6): 2033-8.
 35. Kraft MD, Btaiche IF, Sacks GS, Kudsk KA. Treatment of electrolyte disorders in adult patients in the intensive care unit. Am J Health Syst Pharm 2005; 62(16): 1663-82.
 36. Safavi M, Honarmand A. Admission hypomagnesemia--impact on mortality or morbidity in critically ill patients. Middle East J Anaesthesiol 2007; 19(3): 645-60.
 37. Escuela MP, Guerra M, Anon JM, Martinez-Vizcaino V, Zapatero MD, Garcia-Jalon A, et al. Total and ionized serum magnesium in critically ill patients. Intensive Care Med 2005; 31(1): 151-6.
 38. Soliman HM, Mercan D, Lobo SS, Melot C, Vincent JL. Development of ionized hypomagnesemia is associated with higher mortality rates. Crit Care Med 2003; 31(4): 1082-7.
 39. Yousefzadeh S, Shabbidar S, Dehnadi Moghaddam A, Ahmadi Dafchahi M. Assessment of nutritional support in head trauma patients in neurosurgery intensive care unit. J Gorgan Univ Med Sci 2007; 9(3): 53-8. [In Persian].
 40. Daneshzad E, Azadbakhat L, Neamani F, Abasi S, Shirani F, Adibi P. Nutritional assessment of ICU impatients in Alzahra Hospital. J Health Syst Res 2014; 10(4): 655-68. [In Persian].
 41. Abbasinazari M, Fariborz Farsad B, Alavi SM, Bakhshandeh H, Kharazmkia A, Ariaeinejad P. Comparison of Maastricht Index Between ICU Admitted Patients Receiving a Standard Enteral Feeding Product or Kitchen Made Enteral Feeding in a Teaching Hospital of Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2011; 21(81): 54-60.