نویسنده = سینا مباشری زاده
مقدار صحت اندازه‌گیری شاخص هموگلوبین گلیکوزیله ((HbA1c در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی سطح شهر اصفهان

دوره 40، شماره 673، مرداد و شهریور 1401، صفحه 368-374

10.48305/jims.v40.i673.0368

پریسا خدابنده شهرکی؛ مجتبی اکبری؛ عالیه طباطبایی؛ سینا مباشری زاده؛ منصور سیاوش


فراوانی نسبی کلستریدیوم دیفسیل در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال به وسیله‌ی روش ELISA

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2376-2382

محمدرضا نصری؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ سینا مباشری زاده


غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی

دوره 28، ویژه نامه هپاتیت، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1572-1576

سینا مباشری زاده؛ نازیلا کسائیان؛ بهروز عطایی؛ زری نخودیان؛ پیمان ادیبی


تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک طلایی اکتسابی از جامعه

دوره 25، شماره 85، خرداد و تیر 1386، صفحه 8-1

کامیار مصطفوی زاده؛ محمد فصیحی دستجردی؛ سینا مباشری زاده؛ فرزین خوروش؛ فریبرز کیانپور