نویسنده = شهلا شادزی
شناسایی و فراوانی گونه‌‌های کاندیدا در بیماران مبتلا به اشکال مختلف کاندیدیازیس در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 336-343

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی‌زند


فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 376-385

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی؛ محمد حسین یادگاری؛ محمد قهری؛ شهلا شادزی؛ نیلوفر جلالی زند؛ محمد تقی هدایتی


فعالیت ضد قارچیFerula assa- foetida علیه ایزولههای بالینی موکورمایکوزیس

دوره 27، شماره 100، آذر و دی 1388، صفحه 582-588

رسول محمدی؛ اصغر سپه وند؛ شهلا رودبار محمدی؛ شهلا شادزی؛ هاجر میر صفائی؛ راضیه نور شرق


فعالیت ضد قارچی Myrtus Communis L بر ضد ایزوله‌های بالینی آسپرژیلوس

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

رسول محمدی؛ سید حسین میرهندی اصفهانی؛ شهلا شادزی؛ فریبرز معطر