نویسنده = پروین ساجدی
بررسی شیوع افت اشباع اکسیژن خون در ریکاوری و عوامل مساعد کننده پیش از عمل جراحی

دوره 35، شماره 439، مرداد و شهریور 1396، صفحه 876-882

پروین ساجدی؛ فرشته شریفی درچه؛ فرناز حسام